Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

22 Conexiunea informaţională între nivelurile macro- şi microeconomic: legităţi, implicaţii (1978)

 

CONDINF ’79. Al IV-lea Simpozion Informatică şi conducere, Cluj-Napoca, 1978, pp. 23-25

 

Din punct de vedere strict economic, superioritatea orânduirii socialiste constă în posibilitatea concertării şi optimizării întregii activităţi în funcţie de interesele întregului popor - proprietar, producător şi beneficiar al avuţiei naţionale. Această superioritate se transpune în practică prin sistemul conducerii şi planificării economico-financiare şi se realizează dacă toate nivelurile ierarhice ale sferei economiei reprezintă subsfere autonome, care respectă întru totul interesele generale ale economiei naţionale prin concordanţa criteriilor de optimizare.

1. Sistemul de interese generale ale economiei naţionale

Aşadar, activitatea desfăşurată la nivelul microeconomic trebuie să satisfacă un sistem de interese generale ale economiei naţionale, compus din următoarele cerinţe (între care există corelaţii, suprapuneri parţiale, interacţiuni subînţelese în continuare - aici, ca şi la următoarele sisteme considerate):

- asigurarea produselor şi serviciilor necesare - cantitativ şi ca diversitate sortimentală;

- calitatea produselor şi serviciilor, constatată ca parametri funcţionali optimi în procesul de utilizare (în particular: siguranţa în funcţionare, stabilitatea şi durabilitatea produselor, rezistenţa şi uniformitatea materialelor, continuitatea şi regularitatea serviciilor); criteriile de optim pot fi constituite pe baza economisirii de resurse şi a calităţii vieţii;

- ritmul de creştere;

- productivitatea muncii sociale, economisirea resurselor umane (considerate la nivelul ansamblului activităţii economice şi sociale naţionale);

- economisirea resurselor materiale (idem);

- economisirea resurselor financiare (idem);

- utilizarea superioară şi economisirea resurselor naturale (idem);

- protejarea mediului ambiant;

- asigurarea condiţiilor de muncă şi de trai, calitatea vieţii, bunăstarea;

- pregătirea perspectivei;

- progresul tehnic, nivelul de tehnicitate;

- factorul timp - operativitatea satisfacerii cererilor; evitarea uzurii morale;

- asigurarea obiectivelor care decurg din politica naţională privind structura economiei - ramuri, amplasamente teritoriale ş.a.;

- asigurarea obiectivelor care decurg din politica externă şi politica economică externă - independenţă, aport valutar ş.a.

Se observă că în specificaţia dată nu apare explicit şi distinct cerinţa recurgerii la ştiinţă sau la valorificare a cercetărilor, aceasta decurgând intrinsec din întreg ansamblul prezentat.

2. Sistemul de canale informaţionale între nivelurile macro- şi microeconomic

Economia naţională îşi imprimă interesele la nivelul microeconomic şi, totodată, preia interesele nivelului microeconomic printr-un sistem de canale informaţionale:

- canalul planificării - circulă informaţii privind indicatori şi sortimente; feed-back-ul[1] este asigurat prin canalul statistic;

- canalul ierarhic organizatoric - circulă sarcini, dispoziţii, directive, respectiv - raportări, cereri, semnalări;

- canalul juridic, cuprinzând: legislaţia, standardizarea, normativele (canal în principal unidirecţional: feed-back-ul se realizează indirect, prin celelalte canale; în general - pentru a nu reveni - fenomenul este valabil şi pentru canalele bidirecţionale);

- canalul pârghiilor economice - informaţia se transmite prin preţuri, tarife, taxe, impozite, beneficii, stimulente etc.; spre deosebire de celelalte canale, piramidale şi verticale, canalul pârghiilor economice este considerat în special sub funcţionarea sa diseminată şi orizontală, care se materializează prin contracte şi prin tranzacţii necontractuale, precedate de acţiuni de cerere-ofertă şi de analize economice concrete; funcţionând diseminat, canalul pârghiilor reflectă însă, prin criterii, norme, metodologii etc., informaţie de provenienţă verticală;

- canalul activităţii politico-ideologice şi educative;

- canalele deontologic şi axiologic.

3. Legea creşterii ordinului de mărime a informaţiei economico-sociale

Dezvoltarea economiei este însoţită, evident, de creşterea cantităţii de informaţie generată de către procesul economic şi a celei necesare pentru exercitarea conducerii lui. Ceea ce însă nu mai este la fel de evident, ci reprezintă o anumită subtilitate puţin cunoscută, este faptul că amplificarea fenomenelor informaţionale este departe de a urma, în mod proporţional, procesul de creştere economică.

Trebuie luate distinct în considerare trei aspecte semnificative pentru problema în discuţie.

Primul se referă la dinamica sistemului economic. Viteza creşterii, viteza înnoirilor, viteza transformărilor este în conexiune cu amplificări ale proceselor informaţionale, amplificări care sunt în general proporţional cu aceste viteze.

Al doilea aspect este cel al creşterii cantitative, potenţate de complexitate şi de diversificarea calitativă: număr de produse, număr de instalaţii în funcţiune, număr de sortimente şi tipodimensiuni distincte, număr de profiluri şi direcţii de activitate, număr de conexiuni funcţionale interne şi externe ş.a.m.d. Sub acest aspect, creşterea informaţională urmează creşterea economică după legi combinatorii, adică, grosier vorbind, ordinul de mărime, numărul de cifre care caracterizează fluxurile informaţionale creşte proporţional cu numărul de componente ale economiei - se ajunge la cifre astronomice!

În fine, al treilea aspect vizează aspectul calitativ al dezvoltării, inclusiv gradul de optimizare şi precizia de optimizare. Reducerea erorii de optimizare este condiţionată de creşterea exponenţială a fluxurilor informaţionale de control şi de comandă şi a proceselor de prelucrare a informaţiei, aferente optimizării.

Rezultanta celor arătate constă în creşterea cantităţii de informaţie pe care o generează şi pe care o necesită economia pentru a fi condusă eficient, cu ordine de mărime mai rapid decât creşterea economică. Este o corelaţie necesară, o lege obiectivă (legea creşterii ordinului de mărime a informaţiei economico-sociale).

4. Acţiunea modelelor de conducere

Legea acţiunii selective a modelelor de conducere:

Orice model utilizat pentru conducere tinde treptat să transforme realitatea după chipul şi asemănarea sa: dacă în model au fost omise - sau neglijate, sau subdimensionate - anumite laturi ale realităţii, procesul de conducere tinde, treptat şi spontan, să atrofieze în viaţa reală aceste laturi, hipertrofiind în schimb pe celelalte, incluse în model. Homeostaza procesului condus reflectă modelul de conducere.

Aceasta se realizează în practică printr-un proces de optimizare spontană a alocării resurselor totale limitate, un proces de redistribuire de resurse, de la acţiunile, aspectele etc. care nu sunt impuse de modelul de conducere spre cele a căror realizare o impune modelul de conducere. Fenomenul este cu atât mai accentuat, cu cât raportul dintre resursele necesare şi cele disponibile este mai mare. (Prin resurse totale limitate se au în vedere toate categoriile de resurse care pot fi necesare – umane, materiale, financiare, de timp, mergând până la timpul personal, la disponibilitatea fizică şi spirituală a personalului de conducere şi de execuţie, la capacitatea canalelor informaţionale şi decizionale ale nivelului microeconomic condus).

La capătul oricărui canal informaţional se creează un model al realităţii de la celălalt capăt al canalului. Într-o transmisie TV, prin cele două canale - de imagine şi de sunet - se formează la recepţie două modele ale aceleiaşi realităţi: imaginea şi sunetul, care, chiar dacă sunt diferite şi se completează reciproc, trebuie să fie în perfectă concordanţă, utilitatea transmiterii fiind altminteri redusă sau chiar anulată. În mod similar, fiecare dintre canalele informaţionale, enumerate în § 2, redă la nivelul microeconomic câte un model specific, propriu, al sistemului de interese ale economiei naţionale şi acţionează în consecinţă, ca model de conducere, asupra nivelului microeconomic. Toate modelele rezultate trebuie să fie în deplină concordanţă între ele; în caz contrar, dacă diferite interese ale economiei naţionale sunt reflectate cu ponderi diferite în diferitele modele, se nasc contradicţii: un model poate acţiona în sensul atrofierii unui aspect (interes al economiei naţionale), pe care alt model îl reflectă corect sau tinde să-l hipertrofieze.

În fine, trebuie precizat, în conformitate cu adevăruri cunoscute din fundamentele ciberneticii, faptul că, într-un sistem de comandă, dacă acţiunea este suficient de puternică (şi oricât de puternică ar fi), precizia realizării obiectivelor este precizia de măsurare, precizia realizată prin feed-back. În acest sens, chiar dacă în interiorul unui canal se transmit informaţii de comandă cu o anumită structură completă, se materializează corect în procesul economic condus numai elementele măsurate, în funcţie de modul şi de precizia cu care sunt măsurate, structura realizată în practică putând fi, deci, diferită de cea urmărită prin procesul de conducere. Aşadar, practic, un canal de conducere realizează numai ceea ce măsoară.[2]*

5. Funcţionalitatea nivelului microeconomic

Interesele economiei naţionale, enumerate în §1, în proporţii optimizate la nivelul macroeconomic, se transmit la nivelul microeconomic prin canalele enumerate în §2. La acest nivel - de exemplu, al unei întreprinderi, se constituie un sistem de ecuaţii (şi inecuaţii) care descrie:

- valorile prescrise şi restricţiile impuse de economia naţională;

- relaţiile determinate de funcţionalitatea tehnică, economică, socială, umană a procesului de producţie respectiv.

După cum se ştie, în funcţie de numărul de ecuaţii şi numărul de variabile, precum şi de valorile coeficienţilor, orice sistem de ecuaţii poate fi:

- nedeterminat - numai atunci există grade de libertate pentru optimizarea deciziilor la nivelul microeconomic;

- determinat;

- incompatibil.

Este de observat că, în orice proces de optimizare, este valabilă următoarea teoremă: aplicarea unei restricţii poate avea numai unul dintre următoarele două efecte: sau optimul rămâne neschimbat, sau optimul este inferior faţă de cazul absenţei restricţiei. Niciodată o restricţie, aplicată la un sistem dat, nu îi ameliorează optimul.[3]*

6. Necesitatea corelării capacităţii canalelor informaţionale cu ordinul de mărime al informaţiei economico-sociale

În teoria informaţiei se demonstrează că orice canal informaţional are o capacitate dată; că nu pot exista metode pentru a transmite printr-un canal o cantitate de informaţie mai mare decât capacitatea lui. De asemenea, atât teoria informaţiei, cât şi teoria matematică a aşteptării[4]*, au demonstrat, în modalităţi şi pe căi diferite, că atunci când încărcarea creşte, apropiindu-se de valoarea capacităţii, întârzierea transferului informaţiei creşte până la valori infinite.

Introducerea mijloacelor moderne de transmitere şi a celor de prelucrare a informaţiei cu ajutorul tehnicii de calcul sporesc, desigur, în mod considerabil capacitatea unora dintre canalele informaţionale în discuţie. Nu trebuie însă omis faptul că, în stadiul tehnic actual, procesele economice obligă să se rezerve un rol inevitabil canalelor umane cel puţin în culegerea informaţiei, în interpretarea rezultatelor, în adoptarea deciziilor şi chiar într-o mare parte din operaţiunile de transmisie; iar într-un sistem serie, capacitatea este limitată de către canalul cu capacitatea cea mai mică.

În lumina acestor adevăruri, care poate fi interacţiunea sferelor informaţională şi economică?

Efectul dezvoltării economice asupra sferei informaţionale constă, după cum s-a arătat, în amplificarea considerabilă a fluxurilor informaţionale şi a proceselor de prelucrare a informaţiei. Acest lucru conduce la o încărcare informaţională până la limitele superioare, până la saturare, a canalelor de transmitere şi prelucrare a informaţiei din sistemul nostru economico-social, inclusiv a factorilor de decizie la toate nivelurile. Fenomenul este resimţit cu acuitate în practica activităţii curente din economie.

Dar dacă volumul informaţiei creşte cu ordine de mărime mai rapid decât creşterea economică, iar capacitatea canalelor informaţionale creşte, în medie, grosier, numai în acelaşi ritm cu creşterea economică, înseamnă că se poate ajunge la situaţia în care cantităţi de informaţie din ce în ce mai mari, depăşind capacitatea canalelor, rămân netransmise sau / şi neprelucrate. Totodată, şi acea informaţie care se transmite şi se prelucrează poate ajunge să sufere mari întârzieri.

Aceasta ar fi situaţia în cazul congruenţei depline între canalele informaţionale considerate. Dar vechiul mecanism economico-financiar, cu tot numărul excesiv de indicatori de plan (de fapt - şi din cauza acestora), în combinaţie cu disfuncţionalităţile introduse de canalul pârghiilor economice în actuala lor formă, generează în mod spontan frecvente nerespectări ale intereselor economiei naţionale. Practic, împotriva fiecăruia dintre interesele enumerate în § 1 (cu excepţia asigurării cantitative a volumului de produse), acţionează la nivelul microeconomic interese economice locale cu efect poluant economic, rezultate din actualul mecanism economic. Acestea creează tendinţe de deviere frecventă a întreprinderilor de la interesele economiei naţionale. De aici rezultă necorelări, blocări, tendinţe de disproporţii etc. prin aceasta, pentru corectare se suprasolicită canalul ierarhic organizatoric - şi aşa supraîncărcat datorită acţiunii legii creşterii ordinului de mărime a informaţiei economico-sociale. Astfel se ajunge la agravarea acutei crize de timp a cadrelor de conducere şi de execuţie din economie, la toate nivelurile, cadre al căror timp este consumat în proporţii excesive pentru a corela, a corecta, a descurca, a dispeceriza - aceasta în condiţii în care durata de rezolvare a problemelor creşte, formându-se permanente cozi de probleme în aşteptare, amânate, nerezolvate.

Fiecare informaţie semnificativă rămasă în afara capacităţii canalelor poate însă însemna o problemă, un aspect, o porţiune din economie rămasă în afara corelării cu interesele economie naţionale în ansamblu, deci, o pierdere potenţială şi practică faţă de ceea ce reprezintă avantajul economic principial şi esenţial al orânduirii socialiste, specificat la începutul rândurilor de faţă. Poate însemna, de asemenea (în alternativă sau cumulat cu primul efect arătat), reducerea gradului de optimizare, înrăutăţirea calităţii economice. Iar orice informaţie transmisă cu întârziere, orice decizie adoptată cu întârziere conduce la o întârziere în acţiune, deci la încetinirea ritmului de dezvoltare.

În consecinţă, informaţia vehiculată şi prelucrată în economie fiind în orice caz cea obiectiv determinată de capacitatea (în sensul cantitativ, din teoria informaţiei) canalelor de care economia dispune, inclusiv a celor decizionale, fie şi în condiţiile perfecţionării, raţionalizării, amplificării dotării tehnice şi solicitării maxime posibile a acestora, efectul negativ al respectării obligatorii, obiective a corelaţiei între creşterea economică şi creşterea informaţională poate consta în limitarea creşterii economice la nivelul determinat de capacitatea canalelor informaţionale. Şi aceasta sub toate cele trei aspecte care determină amplificarea de informaţie: ritm de dezvoltare, complexitate - diversificare, optimizare. Detaliind puţin ultimul aspect, cel al optimizării, se poate arăta că limitarea informaţională se manifestă nu numai prin înrăutăţirea preciziei de optimizare, ci şi prin realizarea acestei optimizări la un nivel mai redus de complexitate (legătură cu al doilea aspect amintit): în loc de optimizare prin prisma intereselor economiei naţionale - optimizare limitată la criterii locale, consecinţă a ariei limitate de propagare curentă a informaţiei, prin saturarea canalelor de comunicare a componentelor cu ansamblul.

Cele arătate până aici, cu toată alura lor abstractă şi teoretică, reflectă fenomene din practica economică directă.

Acţiunea disfuncţională privitoare la ritmul de dezvoltare de exercită pe mai multe căi. Se pot aminti duratele foarte mari pe care le ocupă fazele de avizare şi aprobare a investiţiilor, în comparaţie cu cele de concepţie propriu-zisă şi de execuţie. Tot durate foarte mari sunt necesare şi pentru adoptarea deciziilor şi obţinerea aprobărilor referitoare la numeroase alte acţiuni, chiar şi la nivelurile de bază, unde şefii de compartimente şi de unităţi economice nu dispun de suficient timp pentru preocupările de fond şi de perspectivă, pentru analizarea fenomenelor şi pregătirea temeinică a deciziilor de importanţă strategică, cheie a progresului eficient. Pentru produse curente la care în ţări industriale avansate se asigură termene de livrare de câteva săptămâni sau luni, numeroase întreprinderi de la noi oferă în mod obişnuit termene de livrare de 5-10 ori mai îndelungate, deopotrivă cauze şi efecte ale deficienţelor din sistemul de aprovizionare, al căror caracter cronic este evident legat şi de volumul uriaş de informaţie necesar pentru corelarea centralizată în detaliu a tuturor cererilor cu toate capacităţile şi cu toate planurile de producţie.

În legătură cu diversificarea economiei, limitarea informaţională acţionează indirect. Alături de înrăutăţirea unor indicatori economico-financiari în cazul diversificării sortimentale, aceasta reclamă fluxuri informaţionale şi decizii suplimentare, în special în perioada de pregătire şi asimilare, fie şi numai pentru soluţionarea problemelor neprevăzute care inevitabil apar pe parcurs, pentru stabilirea noilor relaţii de cooperare şi pentru reorganizarea internă a proceselor de producţie. Este suficient ca una dintre aceste informaţii să nu-şi găsească locul, ca unul dintre circuite să nu se închidă - de exemplu, ca unul dintre semifabricatele necesare să nu poată fi procurat, deşi în principiu este un produs existent sau realizabil - pentru ca prototipul prezentat la expoziţie să rămână, temporar sau definitiv, fără urmaşi.

Optimizarea economică, prin asigurarea unor soluţii tehnice şi economice de eficienţă maximă, este de asemenea afectată, într-un mod vizibil. Optimizarea presupune informaţie exhaustivă asupra tuturor condiţiilor şi implicaţiilor economice, până la nivelul economiei naţionale; presupune decizie operativă, presupune acţiune operativă conform deciziei optime (fără a mai menţiona complexitatea operaţiunilor de prelucrare a informaţiei necesitate de către metodele moderne de optimizare, precum şi canalele necesare pentru propagarea şi însuşirea acestor metode moderne adecvat locului, nivelului şi specificului problemei care stă în faţă). Nu este un secret pentru cei ce lucrează în economie cât de des sunt puşi în situaţia de a adopta decizii în lipsa informaţiei relevante cantitativ asupra unora dintre condiţii sau implicaţii sau fără răgazul pentru a putea recurge la o optimizare adecvată condiţiilor. Dar cea mai gravă este reducerea de distanţă sistemică în informare, ale cărei consecinţe au fost deja amintite.

7. Consecinţe pentru perfecţionarea mecanismului economico-financiar

Reluând considerarea sistemelor de ecuaţii ce caracterizează funcţionarea întreprinderilor, conform celor arătate în § 5, trebuie observat că trecerea de la sisteme de ecuaţii incompatibile la sisteme nedeterminate constituie o condiţie a utilizării operante a instrumentelor moderne de conducere a întreprinderilor (inclusiv a informaticii), o condiţie a maximizării pe baze ştiinţifice a eficienţei la nivelul microeconomic şi, prin aceasta, a eficienţei întregii activităţi economice naţionale. Această trecere la sisteme de ecuaţii nedeterminate presupune, sub raport matematic, reducerea numărului de ecuaţii în raport cu numărul de variabile sau / şi înlocuirea ecuaţiilor de tip determinist cu ecuaţii de tip probabilist - statistic şi de tip vag (fuzzy).

Reluând canalele enumerate în § 2, se observă că, dintre primele patru canale, numai canalul pârghiilor economice este în prezent adecvat satisfacerii acestor condiţii. Între canalul planificării (de transmitere a informaţiei la nivelul microeconomic) şi instrumentele matematice probabilist-statistice şi fuzzy nu există incompatibilitate principială sau practică, ci numai rutinieră.

Pentru corelarea capacităţii canalelor informaţionale cu ordinul de mărime al informaţiei economico-sociale, principial, există două direcţii complementare de acţiune:

- degajarea canalelor informaţionale prin reducerea radicală a fluxurilor informaţionale necesare bunei funcţionări a procesului economic;

- punerea deplină în operă a tipurilor de canale informaţionale de mare capacitate.

O ipoteză de perfecţionare în aceste sensuri poate fi formulată astfel: planificarea să se exercite asupra întreprinderilor în principial prin instrumentele economico-financiare aflate în mâna statului, identificând interesele întreprinderilor cu cele ale economiei naţionale şi făcând prin aceasta posibilă o largă autonomie tactică şi operativă a întreprinderilor (sistemul plan prin pârghii).

Ideea de bază pentru realizarea unui astfel de mecanism este următoarea: beneficiile fiecărei unităţi economice să reflecte, în proporţii ştiinţific fundamentate, măsura în care unitatea a satisfăcut fiecare dintre interesele generale ale economiei naţionale, enumerate în § 1 (criteriul satisfacerii sistemului de interese generale ale economiei naţionale).

În acest scop, pentru fiecare dintre interesele generale ale economiei naţionale, enumerate, trebuie să fie stabilite mijloace şi căi de reglare a rentabilităţii întreprinderilor. Aceasta nu presupune încălcarea legii valorii, ci, dimpotrivă, respectarea consecventă a legii valorii, plata muncii sociale depuse de colectivul întreprinderii pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale (cu corecţiile de tip rentă pentru resursele limitate) [5]*. În orice caz, nu se presupune ca diferitele interese ale economiei naţionale să fie urmărite la nivelul întreprinderilor prin indicatori de plan distincţi.

Atribuţiile de conducere planificată a economiei naţionale ar trebui să fie exercitate prin indicatori economici sintetici, precum şi, în special, prin pârghiile economice aflate în mâna statului, prin metode ştiinţifice de măsurare a fenomenelor economice şi de acţionare elastică operativă de către stat în sfera influenţării economice a nivelului microeconomic. În acest sens, diferitele interese ale economiei naţionale pot să afecteze beneficiile întreprinderilor, după specific, prin: preţuri, taxe şi impozite, penalizări sau prime (colective), credite, vărsăminte la şi de la buget, toate acestea - dimensionate ştiinţific şi aplicate în funcţie de rezultatele concrete, măsurate, ale eforturilor depuse pentru respectarea intereselor economiei naţionale.

Aceasta va rezolva contradicţia între creşterea ordinului de mărime a informaţiei economico-sociale şi capacitatea limitată a canalelor planificării-statisticii şi ierarhic organizatoric, (1) prin punerea în operă a unui canal informaţional diseminat de mare capacitate - al pârghiilor economice controlate de stat; (2) prin scurtarea circuitelor informaţionale (reglarea economică asigurându-se în principal prin circulaţie orizontală directă a informaţiei, în locul căii ocolite, piramidale).

Aceasta va rezolva, de asemenea, problema planificării fuzzy[6]* şi a optimizării deciziilor la nivelul microeconomic, putându-se construi funcţii-obiectiv care să ia locul actualilor indicatori detaliaţi cu rol de restricţii.


 

 


 

[1] Faţă de termenul reacţie, standardizat în tehnică, în lucrare se utilizează termenul feed-back, identic, uzual în economie.

[2]* „Să facem o experienţă: Avem în mână un creion ascuţit. Facem un punct fin pe hârtie. Luăm mâna la o parte. Repetăm, încercând să revenim cu vârful creionului exact peste punctul de pe hârtie. Luăm mâna la o parte. Închidem ochii. Repetăm, încercând să revenim, cu ochii închişi, exact peste punctul de pe hârtie. Desigur, prima oară am pus creionul peste acelaşi punct. A doua oară, am nimerit descurajant de departe. Mâna a fost aceeaşi, în ambele cazuri. Precizia din prima etapă nu a fost, deci, precizia mâinii, ci a ochilor. Puteam să ţinem creionul cu amândouă mâinile, puteam să-l ţinem cu o macara de o sută de tone – rezultatul nu putea fi mai bun în etapa a doua. Morala: Oricât de puternică ar fi acţiune conducerii, precizia atingerii obiectivelor este precizia cunoaşterii realităţii, este precizia modelului şi a datelor utilizate în procesul de conducere.” Text publicat în: Display informatic, Laboratorul judeţean de Informatică Cluj, 1977, p. 163. Există şi demonstraţii matematice, în calculul operaţional, în teoria funcţiilor de transfer.

„…Se subliniază precauţia deosebită ce se impune în analiza consecinţelor posibile ale oricăror neglijări sau simplificări în model, pentru evitarea apariţiei de disfuncţionalităţi sau contradicţii în procesul condus, prin atrofierea în realitate a aspectelor eliminate din model.” Extras din: Informatica şi exigenţele conducerii (in colaborare cu Sanda Felea). Revista economică, nr. 37/1978,  p. 15.

[3]* Dacă există un punct de optim, adică o valoare a variabilei independente pentru care variabila dependentă (de exemplu, eficienţa, productivitatea etc.) prezintă un maxim (sau, după caz, dacă este vorba de consumuri, costuri, pierderi etc. – un minim), atunci, la aplicarea unei restricţii la valoarea variabilei independente (nu mai mult decât …, nu mai puţin decât…), sau restricţia nu elimină valoarea optimă a variabilei independente, şi nu are efect asupra variabilei dependente, sau restricţia elimină valoarea optimă a variabile independente, şi atunci valoarea variabilei dependente este mai defavorabilă decât în absenţa restricţiei. Pentru a exemplifica, dacă variabila dependentă este eficienţa (profitabilitatea, în termenii de azi), iar variabila independentă este numărul de personal (dacă numărul de personal este prea mare, cresc cheltuielile salariale şi conexe, dacă este prea mic, cresc pierderile cu timpii morţi, cu avariile neremediate la timp, cu daunele pentru întârzieri de livrări etc.), atunci, impunerea unei restricţii, sub forma unui indicator de plan  pentru  numărul de personal, sau este inutilă, sau reduce eficienţa.

[4]* Queing Theory; teoria cozilor, sau a şirurilor sau a firelor de aşteptare; mai la răsărit i s-a zis teoria servirii în masă.

[5]* O altă soluţie completă nu există nici în cea mai pură economie de piaţă. Protejarea mediului, inclusiv a resurselor epuizabile, prevenirea efectelor catastrofelor naturale sau ale degradării treptate a mediului natural, protejarea stării generale de sănătate, educaţia, ştiinţa, unele componente ale infrastructurilor  ş.a. nu se realizează prin simplă cerere şi ofertă curentă, prin concurenţă între agenţii economici etc., dacă statul nu a intervenit prin pârghiile sale – taxe de mediu, accize, ajutoare de stat, alocaţii bugetare, penalizări etc. De asemenea, rolul statului se exercită nu numai prin pârghii economice, ci şi prin prerogativele şi instrumentele sale punitiv-represive, atunci când au loc fapte, activităţi ce pun în pericol sau deteriorează stările pe care politica de stat a decis să le protejeze. Aceasta se realizează, oricât de liberală şi funcţională ar fi o economie de piaţă,  prin încadrarea şi reprimarea drept contravenţii sau, după caz, infracţiuni, precum şi interdicţii temporare sau definitive de exerciţiu economic sau / şi profesional şi obligarea la despăgubiri în cazul unor fapte ca: pericol sau daune provocate sănătăţii colectivităţilor sau chiar numai a indivizilor, inclusiv alimente sau medicamente neaprobate sau alterate sau nocive într-alt fel, crearea unei stări de periclitare a sănătăţii sau a integrităţii –  neluarea de măsuri de igienă şi protecţie obligatorii, inclusiv protecţia muncii, deficienţe în construcţii de natură să pericliteze viaţa sau sănătatea locatarilor permanenţi sau ocazionali sau a trecătorilor, în caz de accidente spontane sau de cataclisme plauzibile, deficienţe periculoase  sau agresive în construcţia de echipamente, neluarea de măsuri de prevenire sau limitare a consecinţelor altor catastrofe naturale, daune grave provocate mediului sau crearea unui pericol de astfel de daune, nerespectarea politicilor stabilite privind consumul de resurse naturale epuizabile,  neinformarea sau informarea tendenţioasă a consumatorilor, nerespectarea obligaţiilor contractuale, practicile de monopol şi abuzul de poziţie dominantă pe piaţă, inclusiv asocierea în aceste scopuri. Alte categorii şi obiective de exercitare a rolului represiv al statului, în legătură mai mult sau mai puţin directă cu economia, sunt reprimarea atentatelor la proprietate, a evaziunii fiscale, a muncii la negru, a contrabandei, corupţiei, traficului de influenţă, traficului de droguri, traficului de persoane, a atentatelor la bunele moravuri, a încălcărilor liniştii şi ordinii publice, a nerespectării regimului de secret asupra informaţiilor clasificate, de interes comercial sau de stat, a atentatelor la integritatea teritoriului, a atentatelor la suveranitatea naţională; în fine (deşi nu limitativ), protecţie socială ce trebuie să acompanieze acţiunile de restructurare economică, după caz. Aspecte despre rolul statului, dar şi despre exacerbarea birocratică a rolului statului pe parcursul anilor tranziţiei, despre necesitatea de a asigura libertatea de exerciţiu, de decizie, a întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă – v., între altele, în lucrările [2, 6, 9, 10, 20, 21, 22, 27, 30, 39, 40, 48, 62, 65, 78, 81]. Pe de altă parte, statul are rolul de a iniţia şi promova politici în domeniul economic – politici industriale [41, 42, 43], comerciale [45], agricole, monetare şi altele. Desigur, aceste politici se exercită nu prin decizii şi dispoziţii administrative, ci tot prin instrumente economico-financiare – v., de exemplu, [63], şi, după caz, restrictiv-punitive..

Problema rolului statului în economia de piaţă este analizată, sub diferite aspecte, complementare între ele, şi în memoriul [21] anexa 2 pct.1. O amplă tratare a rolul statului în economie se găseşte în discursul cu prilejul primirii de către Ion Iliescu a titlului de "Doctor Honoris Causa" al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, 26 ianuarie 2004; este subliniat, între multe altele, şi „rolul moderator al statului, care trebuie să corecteze eşecurile în plan social ale pieţei şi să limiteze consecinţele polarizării şi discrepanţelor sociale pe care le generează spontan economia de piaţă”. După cum se vede, citatul nu este de complezenţă.

[6]* Pentru termenul fuzzy, a se vedea textul „Algoritmi cu scame”[16].

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca