Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

36 Declinul economic - element favorizant pentru trecerea la o economie de piaţă? (1990)

Lumea azi, nr.34/ 23.8.1990

 

Un paradox: O afirmaţie care poate şoca: declinul economic din ultimele luni constituie un element favorizant pentru trecerea la economia de piaţă. (Lumea azi, nr. 38 - 9 august 1990, pag. 4-5). Ilie Şerbănescu, aflat mereu în actualitatea problemelor de cel mai mare interes, aduce în atenţie o teză, cu cert caracter de surpriză în contextul multitudinii de puncte de vedere şi controverse referitoare la problematica trecerii României la economia de piaţă. Afirmaţia este într-adevăr şocantă, şi şocul este cu atât mai puternic, cu cât tematica problemelor economice stringente ale României de azi, a tranziţiei la economia de piaţă, constituie un domeniu în care autorul şi în general revista Lumea azi s-au înscris printre deschizătorii de drumuri ai publicisticii româneşti. De altfel, putem afirma fără a greşi că studiile şi luările de poziţie pe care autorul şi revista le-au tipărit depăşesc, ca fond, sfera strictă a publicisticii, intrând în dezbaterea de specialitate asupra problemelor economice şi politice de interes naţional.

Dar dezbatere înseamnă argumente pro şi contra...

Prezentând multiplele laturi negative ale gravei moşteniri economice, autorul arată, pe bună dreptate, că aceasta este  intactă. Şi în plus, pe lângă faptul că s-au menţinut tarele moştenite, faţă de decembrie a scăzut producţia, ceea ce, în condiţiile actualelor structuri este bine, afirmă autorul, pentru că redresarea producţiei în întreprinderile industriale producătoare de pierderi nu ar duce la nimic altceva decât la o accentuare a pierderilor. Faţă de decembrie, au fost pierdute: echilibrul bugetar intern şi echilibrul din conturile externe. Tot numai reforma spre o economie de piaţă este unica soluţie. Faţă de decembrie, se munceşte mai puţin, datorită reducerii săptămânii de lucru, reorganizărilor sindicale, acţiunilor revendicative, dar şi consecinţelor tuturor acestora în lanţul aprovizionării tehnico-materiale. Şi nu există nici o modalitate de a ieşi din cercul vicios... decât introducerea urgentă, fermă şi pe o scară de ansamblu a regulilor economiei de piaţă în relaţiile de muncă şi salariale, adică atât a stimulentelor materiale cât şi a coerciţiilor economice, în funcţie de rezultatele financiare. O întoarcere înapoi la vechile metode de salarizare... şi la fostele reglementări ale relaţiilor de muncă... nu mai este nicicum posibilă.

Din textul dens de adevăruri de primă importanţă al articolului la care ne referim, am extras numai pe cele prin care autorul justifică în mod definitoriu existenţa paradoxului pe care îl supune atenţiei cititorului. Toate aceste adevăruri în sine sunt judicioase, pertinente, incontestabile. Şi totuşi...

Dictatura comunistă a susţinut timp de decenii lozinca incompetentă şi antieconomică a utilizării complete a capacităţilor de producţie. Gradul de utilizare a oricăror capacităţi de producţie are o valoare de optim economic, aşa cum o are viteza unui automobil sau sarcina unui motor, optim dincolo de care pierderile cresc excesiv şi eficienţa scade. Pentru a fi eficient utilizate în ansamblul lor, pentru a face faţă fluctuaţiilor pieţei şi neprevăzutului intern şi exterior, o parte din fiecare capacitate trebuie să fie în rezervă; trebuie să existe stocuri intermediare optime pe fluxul de fabricaţie etc. Nu există utilizare completă a unor capacităţi, tot aşa cum pe o şosea ocupată complet cu autovehicule, bară în bară, practic nu se mai poate circula. Traficul este maxim atunci când există o anumită distanţă între vehicule, deci - o anumită încărcare incompletă a capacităţii de transport şosea.

Oare, încărcarea din 1989 a capacităţilor de producţie a fost completă, maximă, iar acum suntem la încărcarea optimă, inferioară celei complete? Nu (în cazul general), pentru că şi în trecut încărcarea completă era numai o lozincă, pretext pentru planurile nerealiste a căror neîndeplinire să conducă la amputarea veniturilor salariaţilor, dar încărcarea reală era, cu rare excepţii, sub valoarea de optim economic, datorită pompierismelor dezorganizatoare, aprovizionării tehnico-materiale birocratice, necorelărilor de indicatorii, deficienţelor de calitate ş.a.m.d.

Este adevărat că, după decembrie, în mod deliberat a fost redusă alimentarea cu energie (şi cu alte resurse) a marilor consumatori industriali, pentru a asigura aprovizionarea cu prioritate a populaţiei; au fost oprite unele instalaţii depăşite ce funcţionau cu randamente inadmisibil de scăzute; au încetat în mod deliberat activităţile productive sau, după caz, de investiţii la unele obiective absurde, fără justificare economica. Este bine că s-au limitat acele producţii pentru export, al căror aport valutar net (ţinând seama şi de importurile de materii prime şi de resurse energetice necesare pentru realizarea exporturilor) era redus sau chiar, uneori, negativ, adică din anumite exporturi rezultau net, cheltuieli de valută!

Dar toată industria noastră lucra numai cu pierderi? Nu exista şi ramuri sau procese sau produse rentabile, utile, necesare? Oare, la limită, optimul economic al etapei constă în închiderea tuturor întreprinderilor, încetarea întregii activităţi economice, pentru că este cu pierderi şi necompetitivă? Din ce vom trăi?

Pe măsură ce anumite procese mari consumatoare de resurse şi ineficiente s-au restrâns, era normal ca altele, comparativ mai eficiente, chiar dacă aflate sub nivelurile de eficienţă realizate pe plan mondial, descătuşate însă de efectul paralizant al indicaţiilor, al unei planificări incoerente, al asalturilor ş.a.m.d., având acces şi la resurse disponibilizate de la prima categorie de procese, să se fi dezvoltat. Numai prin aceasta, fără nici un alt element de progres tehnic şi economic, şi tot s-ar fi obţinut o creştere faţă de trecut a eficienţei medii pe economie. N-a fost să fie aşa şi nu este în folosul nimănui, inclusiv al reformei, că n-a fost aşa.

Tranziţia de la o economie planificată centralizat în mod rigid la o economie de piaţă presupune o creştere a operativităţii şi a flexibilităţii în economie, între altele, prin stocuri, prin disponibilităţi de toate tipurile - de capacităţi de producţie, de produse finite, de capital, de valută, de forţă de muncă. Se ştie ca una dintre condiţiile trecerii la convertibilitatea monedei naţionale constă în existenţa unor rezerve de mărfuri şi de valută la nivelul necesarului pentru 6-8-10 luni. Şansa de a obţine credite este direct proporţională cu gradul nostru de solvabilitate. Volatilizarea stocurilor de produse (golirea magazinelor, inclusiv a magaziilor întreprinderilor şi a aşa-ziselor foste sau actuale baze de aprovizionare), ca şi încordarea la extrem a balanţelor materiale, financiare şi valutare, nu ne-au apropiat, deci, de reforma economică, ci ne-au depărtat.

Acelaşi lucru se poate spune în legătură cu faptul că, încasându-se mai mult, se munceşte mai puţin. În primul rând se slăbeşte moneda naţională, suntem împinşi spre inflaţie. Deşi istoria - inclusiv cea recentă - cunoaşte ţări prospere în condiţiile unei inflaţii substanţiale... să fie la ei! Au ei alte suporturi economice şi tehnologice ale prosperităţii, ale competitivităţii, pe care noi nu le avem. Inflaţie este în fond o instabilitate financiară, care nu numai că volatilizează micile economii adunate prin muncă, dar îndepărtează pe parteneri - nu de aceasta avem nevoie, inclusiv în economia de piaţă, unde contăm pe atragerea de capital străin. În al doilea rând, orice investitor îşi îndreaptă atenţia spre unităţi eficiente, care să-i aducă profit, pe a căror seriozitate să se poată bizui; starea generală de iresponsabilitate şi delăsare nu este tentantă pentru nimeni. În al treilea rând, eram şi aşa necompetitivi prin costurile pe unitatea de produs şi prin calitate - nu ne-am apropiat, ci ne-am depărtat, deci, de economia de piaţă, dacă aceşti parametri s-au înrăutăţit în continuare, pentru că economia de piaţă fără competitivitate, care să permită la rândul ei convertibilitate, nu înseamnă altceva decât inflaţie şi şomaj în masă. În al patrulea rând, cum ar afecta acestea din urmă stabilitatea politică în ţară, ţinând seama de dispozitivul de forţe sociale şi de starea lor de spirit, aşa cum s-au manifestat din decembrie încoace? Pentru credibilitatea noastră faţă de organizaţiile internaţionale, faţă de guverne şi faţă de investitori şi parteneri comerciali, numai de o sursă suplimentară de instabilitate politică nu aveam nevoie. Sunt probleme cu care consider că trebuie umblat ca printre bibelouri de porţelan, dar către care unii se (şi ne) îndreaptă cu paşi de elefant... (în aceeaşi direcţie acţionând, de altfel, toţi promotorii chiulului, delăsării şi neglijării calităţii în întreprinderi).

Şi, în fond, este oare important să apreciem dacă ne-am apropiat sau nu de economia de piaţă, dacă este bine sau este rău că evoluţiile au fost cele atât de clar prezentate în articolul la care ne referim? Ne ocupăm de un simplu exerciţiu axiologic, cu iz moralizator? Suntem, poate, dintre mulţii înţelepţi care se arată după război?

Din ianuarie încoace, şi domnul Ilie Şerbănescu, şi subsemnatul, şi alţii - fiecare, cu accente şi nuanţe proprii - am scris mereu, am insistat, am clamat - şi în presă, şi nu numai în presă, că economia nu trebuie lăsată să se rostogolească în prăpastie, că este nevoie de acţiuni responsabile spre economia de piaţă nu numai în sine, ci ca factor, ca instrument imediat, urgent, imperativ, al redresării şi dezvoltării economice, ca singurul factor şi instrument apt să blocheze pulverizarea economiei în haos, să redreseze, să relanseze şi să eficientizeze economia, în condiţii de democraţie.

Din păcate, preocuparea generală a fost şi încă mai este economia de piaţă de poimâine şi de mâine, lăsându-se azi-ul în bătaia valurilor - fie ale vechilor concepte şi metode administrativ-birocratice-planificatorice (vopsite), fie ale unor măsuri izolate, disparate, insuficient corelate şi, prin aceasta, disfuncţionale, fie pur şi simplu ale stihiei economice. Se mizează pe o singură carte: privatizarea. Importantă, esenţială, dar inevitabil, cu bătaie lungă. Cât de adânc se va mai prăbuşi în prăpastie economia noastră până în perioada când privatizarea va deveni eficientă la scara economiei naţionale?

Nu există cale (neexplozivă) de trecere la economia de piaţă fără un mecanism de piaţă coerent, consecvent şi operant (conceput şi aplicat imediat pentru actuala etapă - dacă nu este deja prea târziu, ca un sistem funcţional sub toate aspectele sale) şi fără lichidarea sechelelor birocratocraţiei. Altminteri, handicapul creşte la dimensiuni irecuperabile.

Este, poate, ceasul al treisprezecelea pentru a se trece, în sfârşit, la acţiune. Concluzie identică, de altfel, cu mesajul articolului la care ne-am referit.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca