Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

40 Despre creditarea  activităţilor productive în sectorul privat (1996)

 

Mesagerul economic, 24.6.1996

 

În condiţiile actuale ale lipsei de capital, cererea de credit este  mult mai mare decât oferta, astfel încât agenţii economici se plâng, pe bună dreptate, de dificultăţile de obţinere a creditelor. Ceea ce este regretabil, este faptul că întreprinderile mici şi mijlocii obţin cu greutate credite, în timp ce se află adesea, din  presă, despre credite enorme acordate unor mega-afacerişti, credite care nu ar fi fost posibile dacă s-ar fi respectat toate condiţiile ce se impun solicitantului de rând. De asemenea, se cunoaşte faptul că o serie de linii de creditare externe sunt folosite în măsură redusă, ajungându-se la situaţia absurdă a plăţii, de către România, a unor penalităţi pentru neutilizarea acestor linii de creditare externe.

Situaţia accesului dificil la credite este generală, dar ea este mai grea în domeniul activităţii productive, din câteva motive bine cunoscute. Comparativ cu alte activităţi, pentru cele productive sunt, de regulă, mai mari:

- dimensiunile investiţiilor necesare şi, deci, dimensiunile creditelor solicitate; totodată - volumul resurselor de care trebuie să dispună solicitantul, ştiind că nu se acordă credite pentru întreaga investiţie; de asemenea, pentru solicitantul de credit, este mai mare dimensiunea garanţiilor necesare;

- complexitatea investiţiilor (utilaje diverse, amenajări etc.) şi volumul cheltuielilor pregătitoare necesare pentru studii de fezabilitate, proiecte, obţinere şi negociere de oferte etc.;

- intervalul de timp între momentul investiţiei şi începutul acumulării de venituri şi, deci, perioada de graţie necesară;

- durata ciclului tehnologic şi financiar, deci: durata de recuperare a investiţiei şi, în consecinţă, perioada de rambursare a creditului.

Dificultăţi similare apar nu numai în cazul investiţiilor pentru producţie, ci şi pe parcursul activităţii productive propriu-zise, curente, datorită varietăţii aprovizionării necesare pentru producţie şi duratei ciclului tehnologic. În fine, o categorie specială de dificultăţi, legate de imobilizări de resurse financiare, intervine în relaţia producţie - comerţ, în acele ramuri în care este uzuală decontarea către producător pe măsura desfacerii mărfurilor în reţeaua de distribuţie.

Rezultă, din cele arătate, două categorii de concluzii: pentru întreprinzători şi pentru stat şi sistemul bancar.

Pentru întreprinzători, este necesar ca investiţiile productive să fie riguros dimensionate - la nivelul posibil impus de condiţia îndeplinirii cerinţelor de garantare. O investiţie productivă trebuie să fie gândită etapizat, astfel încât se obţină, întâi, credit pentru o primă tranşă, aptă să funcţioneze şi să producă independent, rambursându-se, astfel, creditul. Tranşa realizată trebuie să poată constitui, apoi, garanţie sau / şi contribuţie proprie a investitorului pentru un credit viitor şi să poată funcţiona în conexiune cu investiţia de extindere ce se va realiza prin acest credit viitor (deşi există şi varianta valorificării - vinderii - primei tranşe, dar această variantă este legată de cheltuieli şi pierderi suplimentare). Trebuie spus că, în lumea bancară, rambursarea corectă a unor credite anterioare este un semn bun, un factor favorizant pentru acordarea altor credite.

După caz şi în funcţie de condiţiile care se impun, este oportun să se recurgă la surse alternative de finanţare; de exemplu - credit în baza H.G. nr. 805/1994, privind facilităţile economico-financiare acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, cu garantare sprijinită de “Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi” şi dobândă bonificată; ajutoare nerambursabile PHARE; credite bancare normale etc. Este necesar să fie bine cunoscute condiţiile de acordare a diferitelor credite şi ajutoare, pentru a putea aprecia oportunitatea şi posibilităţile de utilizare, ceea ce se poate realiza cu ajutorul centrelor şi al firmelor de consultanţă.

O preocupare importantă, pentru actualele condiţii ale economiei din România în general  şi ale stării creditului industrial şi comercial în particular,  o reprezintă dimensionarea planurilor de afaceri pentru acumularea de resurse financiare proprii, care să reducă dependenţa faţă de credit, cel puţin pentru acoperirea nevoilor financiare ale ciclului tehnologic.

Pentru stat şi pentru sistemul bancar, în cadrul reglementărilor existente, este de dorit să fie uşurate unele restricţii actuale.  Din acest ultim punct de vedere, cu referire la H.G. 805/1994, probabil că se impune actualizarea plafonului de 50 milioane lei, care, din cauza inflaţiei, a devenit prea mic acum pentru o investiţie industrială consistentă. De asemenea, credem că cerinţa ca personalul angajat cu contract de muncă să reprezinte cel puţin 90% din totalul forţei de muncă utilizate este greu de îndeplinit, cel puţin la anumite categorii de investiţii productive (şi turistice) - de exemplu, cele cu caracter sezonier, dar nu numai acestea.

Pe de altă parte, este de dorit să se prevadă noi facilităţi, suplimentare, specifice creditului industrial. Nu vedem aceste facilităţi decât sub forma unor stimulente - atât la adresa investitorilor care realizează activităţi productive (reduceri ale procentului de impozit pe profit pentru activităţi productive, sau înlesniri specifice la calculul bazei de impozitare), cât şi la adresa băncilor care acordă credite pentru activităţi productive.

Totodată, în ceea ce priveşte sprijinirea prin credite a întreprinderilor private mici şi mijlocii, se ştie că băncile preferă să-şi facă “planul” de  credite cu un număr cât mai mic de credite de valori mari, metodă prin care fac, la rest de condiţii date, economii de manoperă proprie şi alte speze. Sprijinirea întreprinderilor private mici şi mijlocii constituind un interes naţional, băncile ar trebui să beneficieze de facilităţi fiscale speciale pentru efortul de a promova credite pentru această categorie de clienţi, cum ar fi, de exemplu, reduceri de impozit pe profit pentru realizarea unei anumite ponderi, în totalul creditelor acordate, a creditelor relativ mici şi numeroase, reduceri de impozit care să compenseze cheltuielile suplimentare pe care băncile le suportă pentru a gestiona un mare număr de credite relativ mici. Este, poate, oportună şi o mai profundă specializare a băncilor, în cadrul căreia să-şi găsească loc şi bănci cu vocaţie specială pentru mica industrie.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca