Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

32 Despre strategii, în economie (2004)

 

Ziua economică, 10.02.2004

 

 

Printre specialiştii domeniului circulă o butadă – care, de altfel, este numai în parte butadă, iar în parte poate fi adevăr – conform căreia este mai uşor să spui ce se va întâmpla, în economie, peste o jumătate de veac, decât să spui ce se va întâmpla peste 5 ani. Partea de butadă pare evidentă, cu atât mai mult, cu cât gândul duce şi la responsabilitate şi la posibilitatea de verificare: peste 5 ani, s-ar putea să ne mai întâlnim, dar peste o jumătate de veac, cine mă va mai întreba ce am spus şi de ce am spus ceea ce am spus?

Dar ce poate fi adevăr, în această butadă?

Partea de adevăr constă în faptul că există anumite tendinţe generale ale economiei mondiale, suişuri şi coborâşuri cu durată mare, de ordinul zecilor de ani – după unele teorii li se spune „cicluri Kondratiev”, studiate ca având o periodicitate de 50-60 ani la nivelul preţurilor, dobânzilor şi altor indicatori financiari. Faţă de cicluri de asemenea amploare, abaterile cu caracter local sau temporal au numai caracterul de zgomot suprapus peste o melodie puternică, de perturbaţii întâmplătoare, aşa cum ar arăta nişte curbe cu fluctuaţii aparent haotice, dar care se înscriu, în ansamblul lor şi pe termen lung, într-o înfăşurătoare clară.  Dar, chiar dacă nu mergem până la teoriile ciclurilor Kondratiev sau altele, şi despre România putem spune, acum, că peste 10-15 ani vom avea, cel mai probabil, economie de piaţă funcţională şi un nivel de trai în curs de apropiere de cel mediu european (şi, cu bunăvoinţă, se pot face ipoteze şi calcule, obţinând chiar o plajă de variante probabile pentru cifre care să caracterizeze cât de apropiat va fi nivelul de trai al românilor de cel mediu european). Dar dacă demarajul ferm al unei creşteri economice organice şi profitabile (şi nu oarecum artificiale şi costisitoare ca cea de acum, după cum afirmă unii analişti) va fi în 2005, în 2007 sau în 2010 şi, în funcţie de aceasta, care va fi nivelul de trai în 2008 –  este mai greu de spus.

Considerentele de tipul stabilităţii şi caracterului imuabil al ciclurilor pe termen lung prezintă o lacună: sunt preponderent extrapolative, adică fac calcule pentru viitor bazându-se exclusiv pe observarea şi extrapolarea trecutului, prelungirea trecutului în viitor. Or, se omite impactul unor mutaţii, unor catastrofe, unor evenimente cu consecinţe profunde (multe – negative, dar există şi mutaţii cu consecinţe pozitive), apte să schimbe traiectoriile care ar putea fi trasate în absenţa lor. Nici definiţiile termenilor utilizaţi nu mai sunt integral valabile; de exemplu, catastrofă nu mai trebuie considerat numai un eveniment cu consecinţe dezastruoase (evenimentul fiind ceva instantaneu: o întâmplare, un fapt, spune Dicţionarul explicativ al limbii române), ci şi un proces lent, de exemplu – creşterea temperaturii medii generale  ca urmare a efectului de seră provocat de acumularea de bioxid de carbon; iar subţierea stratului de ozon la poli încă nu ştim ce va însemna. Ştim ce a însemnat pentru economia mondială declanşarea crizei petrolului în 1973. Ştim ce a însemnat, pentru marile rafinării şi conducte de ţiţei, construite în România în premisa unui ţiţei din belşug şi ieftin, presupus a fi obtenabil în baza marii prietenii dintre doi dictatori, răsturnarea şahinşahului. Încă nu ştim bine ce înseamnă, pe termen lung, pentru transporturile aviatice – şi nu numai pentru acestea, 11 septembrie 2001. SIDA, boala vacii nebune şi altele similare – lucruri necunoscute şi neimaginate nu cu mult timp în urmă, cu profunde consecinţe economice, fără să mai menţionăm pe cele socio-umane. Dar cine a prevăzut prăbuşirea, din 1989, a socialismului european ca putere politică şi răsturnările survenite, pe cale de consecinţă, în piaţă, în structurile statale ş.a.m.d.? Explozia calculatoarelor zise personale, a INTERNET-ului şi a telefoniei mobile (deocamdată; mai pot urma şi alte explozii, similare) nu sunt catastrofe, ci dimpotrivă, dar ce mutaţii profunde au adus deja şi vor mai aduce în profitabilitate, ritmuri de dezvoltare mondiale, zonale, locale, în pieţe! Globalizarea – altă mutaţie-proces (adică nu eveniment instantaneu), dar cu consecinţe contradictorii, pentru diferite state, regiuni, ramuri, pături sociale, activităţi.

De ce această introducere, să-i zicem, catastrofică? Pentru  oxigen scepticilor care ironizează eforturile de a se construi strategii şi în general viziuni pe termen lung?

Dimpotrivă. Pentru a sublinia cât de dificil este să fie proiectat un viitor şi cu câtă precauţie şi responsabilitate trebuie lucrat.

Asistăm, din 1990 încoace, la o inflaţie de strategii, pe diferite niveluri, de la ansamblul dezvoltării României la diferite abordări sectoriale, pe activităţi, procese, ramuri, uneori – pe întreprinderi sau entităţi teritoriale.  Lucrurile ar fi utile, dacă analizele şi documentaţiile ce se întocmesc purtând titlul de „strategii” ar îndeplini condiţiile metodologice, profesionale, care să le confere viabilitatea necesară. Dar, poate, totuşi, mai bine abordări parţiale decât nimic? Unde scrie că dreptul de folosire a termenului de „strategie” este rezervat numai unui anumit conţinut metodologic? După cum se ştie, strategiile conţin (trebuie să conţină): a) stabilirea de obiective, b) pe ansamblul sferei  considerate, c) pe termen lung, d) căile principale de acţiune pentru atingerea obiectivelor, e) resursele necesare, f) modul de asigurare a resurselor (sursele resurselor, dacă acest termen este admisibil) g) modul de alocare a resurselor (pe căile de acţiune specificate). Iar lucrările de strategie realizate în aceşti ani parcurg primii paşi menţionaţi (eventual – am întâlnit şi „strategii pe termen scurt”, ca exemplu de aberaţii, dar nu de ele ne vom ocupa). Lucrările se opresc în faţa ultimilor paşi: modul de asigurare şi de alocare a resurselor – ca să nu spunem că, uneori, uită să menţioneze, măcar, resursele necesare. De asemenea, obiectivele sunt specificate, de regulă, pur voluntarist, din tavan – fie scuzată exprimarea, fără fundamentări, fără analize de fezabilitate (şi chiar de oportunitate, de corectitudine a alegerii).  De asemenea, strategiile pe care le-am analizat sunt, în mod unilateral, fie tehnologice, fie economice, fie ecologice, conexiunile dintre aceste domenii fiind la nivelul de improvizaţii.

De unde se ştie că trebuie neapărat aşa, că fără analiza resurselor şi fără fundamentarea obiectivelor lucrările nu au nici o valoare şi nici o utilitate? Din literatura de specialitate mondială  (desigur, cu anumite nuanţe de la autor la autor), reflectând concluziile experienţelor făcute. Dar, mai ales, din logica lucrurilor, aşa cum vom încerca să convingem – desigur, pe scurt şi numai în linii mari – în continuare.

Este evident că România are rămâneri în urmă sau chiar distorsiuni pe multiple planuri, la rândul lor – întrepătrunse: tehnologic (know-how, dotări tehnologice, structuri tehnologice şi economice, cercetare-dezvoltare), infrastructuri, sistem bancar (să zicem, pentru simetrie: infrastructura financiar-bancară), sănătate – inclusiv dotarea aferentă şi condiţiile sociale de alimentaţie, de habitat, de igienă, determinante pentru starea generală de sănătate; dotarea învăţământului, protejarea mediului, funcţionalitatea economiei, justiţiei, administraţiei şi multe altele.

Aceste rămâneri în urmă, pe atâtea planuri, afectează nu numai competitivitatea la zi, în condiţiile integrării europene, când impactul lipsei de competitivitate se va exercita direct asupra întreprinderilor româneşti, care riscă să fie eliminate nu numai de pe piaţa europeană, dar chiar şi de pe cea românească. Dar rămânerea în urmă este de natură să împiedice însuşi procesul de recuperare a acestei rămâneri în urmă, de exemplu, prin insuficienta atractivitate şi atragere de capital, prin fuga creierelor, prin fragilitatea şi debilitatea cercetării-dezvoltării – care ar fi trebuit să fie un factor de pondere în asigurarea competitivităţii, prin insuficienta capacitate de mobilizare de resurse, în primul rând – financiare (dar nu numai). Aşadar, rămânerea în urmă ameninţă să se amplifice, în loc să se atenueze, iar volumul de resurse necesare, deficitul de resurse total necesare, constituie o problemă critică, limitativă, esenţială, determinantă.

De aceea, a omite, în lucrările de strategie, problema resurselor necesare şi a resurselor obtenabile, ca şi a avansa obiective a căror corelare cu resursele nu este analizată, nu reduce valoarea lucrărilor elaborate, ci o anulează. Mai mult, credem, asemenea lucrări sunt dăunătoare, deoarece induc în eroare, orientează spre activităţi aventuriste, sunt susceptibile de a deschide calea spre investirea irositoare a unor resurse în direcţii fără perspectivă, în care investiţia se transformă în pierdere netă. Ele periclitează viitorul, care ar putea beneficia, în absenţa unor astfel de „strategii”, măcar de bunul simţ, de intuiţia experţilor şi al decidenţilor.

Aşadar, este organic necesar ca strategiile să constituie veritabile proiecte, cu un fel de balanţe ale resurselor – ale celor necesare şi ale căilor de asigurare a lor; balanţe per total şi în sistem cash-flow, defalcat pe ani (sau, cel puţin, pe subperioade). Iar balanţa de resurse trebuie să închidă bucla, să confirme obiectivele prestabilite, să confirme că obiectivele sunt realizabile, să le valideze, din punctul de vedere al resurselor care pot fi mobilizate conform strategiei.

Cât priveşte introducerea „catastrofică” la aceste rânduri, din considerentele arătate rezultă imperativul ca „devizul general” al strategiei să fie făcut cu prudenţă, cu anumite rezerve, pentru cazul apariţiei unor evenimente sau fenomene neprevăzute, care să absoarbă o parte din resursele mobilizabile, reducând disponibilităţile sau / şi mărind consumurile (cu atât mai mult, cu cât experienţa marilor proiecte pe plan mondial este că toate devizele au fost depăşite). De asemenea, este oportun un efort de imaginaţie, pentru construirea unor scenarii posibile, privind variante ale viitorului (atât endogene, privind dezvoltarea sistemului la care se referă strategia, cât şi exogene, referitoare la sistemul înconjurător), cu examinarea implicaţiilor şi menţinerea, în strategie, numai a acelor scenarii, în care apariţia unor evenimente imaginabile nu provoacă situaţii dezavantajoase grave. Şi nu obligatoriu o strategie trebuie să se limiteze la o singură variantă sau la clasicele variante optimistă şi pesimistă.  Scenariile imaginabile (şi deciziile imaginabile privind investiţiile şi alte căi de acţiune) pot fi proiectate, analizate şi apoi departajate şi după următorul criteriu: apariţia pe parcurs a unor dificultăţi neprevăzute sau condiţii nefavorabile în derulare sau în contextul ambiant, să permită valorificarea realizărilor parţiale obţinute, care să nu se transforme în simple depozite de pierderi irecuperabile. 

În fine, la aceste succinte consideraţii, strategiile din domeniul economic nu se pot limita la domeniul respectiv; este obligatoriu ca scenariile să examineze, în mod profund corelat, problematica  economico-financiară, cea tehnologică, investiţională, ecologică, socio-umană, inclusiv relaţiile internaţionale aferente, sub toate aceste aspecte. Absenţa măcar a unuia dintre laturi invalidează strategia în ansamblu, reducând-o la rolul de simplu exerciţiu scolastic, măcar şi pentru faptul că fiecare dintre laturile enumerate, care trebuie să se dezvolte în strânsă conexiune şi se vor influenţa profund pe parcursul perioadei la care se referă strategia, necesită resurse, iar suma resurselor necesare (şi cea a resurselor create) nu poate fi construită fără cunoaşterea şi departajarea resurselor alocate fiecărei componente a dezvoltării, la care se referă strategia.

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca