Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

45  Prezentul şi viitorul economiei în “Politica industrială a României” (2001)

 

Economistul 22.11.2001

 

 

Documentul „Politica industrială a României”, aprobat prin H.G. nr. 965 din 27 septembrie 2001 şi publicat în M.O. nr. 648 din 16 octombrie 2001, constituie un material valoros, concret şi convingător despre prezentul şi viitorul industriei româneşti. De un asemenea document s-a dus lipsă în toată perioada de după 1989 (şi, fără a ne propune o analiză comparativă cu documente cu scop similar de dinainte de 1989, putem afirma că, cel puţin prin preocuparea pentru realism,  pentru obiectivitate şi pentru fundamentare, dar nu numai, este superior). Avem în faţă o abordare cu totul la obiect. Totodată, documentul conţine nu numai situaţia pe întregul industriei, ci şi abordări sectoriale desfăşurate (de regulă - până la nivelul de mari grupe sortimentale), ramură cu ramură, subramură cu subramură - ceea ce nu a realizat nici unul dintre documentele strategice postdecembriste publice de până acum, care au lăsat aceste probleme, de importanţă capitală, în grija unor anexe niciodată finalizate. În ansamblu, putem afirma, cu satisfacţie, că el prezintă o imagine veridică şi cuprinzătoare a industriei României, plasată în contextul de ansamblu al economiei naţionale şi constituie - ceea ce ne interesează pe noi, cei din sfera economiei  - un ghid util pentru persoane care doresc să iniţieze sau să dezvolte afaceri în România, pentru cei care au diferite atribuţii direct sau indirect legate de acest ansamblu numit industria României.

 

Desigur că, fiind un prim astfel document post-decembrist realist şi concret, el este, totodată, perfectibil, deschis oricăror critici şi doleanţe de îmbunătăţiri pentru ediţiile şi actualizările sale viitoare, care, fără îndoială, vor urma, periodic, în pas cu clarificările, pe de o parte, cu schimbările, pe de altă parte, care vor interveni atât în contextul mondial, cât şi pe plan intern.

La o astfel de lectură şi reflectare critică, putem încerca să schiţăm, în cele ce urmează, un prim set de comentarii.

Este salutar faptul că documentul începe, în primul său aliniat, cu afirmarea clară a unui punct de vedere politic privind însuşi rolul şi poziţia industriei în economie: „pentru realizarea şi menţinerea unui ritm înalt de creştere economică în România, industria are o contribuţie majoră şi va rămâne unul dintre principalele sectoare ale economiei naţionale”. Faţă de numeroasele alegaţii postdecembriste contrare, privind suficienţa agriculturii şi turismului, sau privind importanţa proliferării (numai) a serviciilor în societatea post industrială, am fi simţit nevoia unei şi mai clare disocieri şi a unei şi mai argumentate combateri, din start, a interpretărilor deformante ale unor astfel de teze.  

            Se poate afirma că industria are nu numai „o contribuţie majoră”, ci este un factor determinant al dezvoltării economice, al generării de valoare adăugată şi al creşterii productivităţii muncii, al capabilităţii economiei naţionale de integrare, de pe poziţii competitive, în sistemul economic internaţional. Că termenul de „societate post-industrială” trebuie înţeles nu ad-literam, ci prin faptul că serviciile se dezvoltă nu în locul, ci pe baza unei industrii şi agriculturi avansate şi în corelare cu acestea. Şi, desigur (un lucru care ar fi trebuit, credem, să fie mai puternic, mai organic reflectat pe parcursul şi în conţinutul întregului document), nu orice industrie constituie factor determinant al dezvoltării economice şi generator de valoare adăugată, ci numai o industrie bazată pe tehnologie avansată, pe inovare, pe creativitate, pe proprietate intelectuală protejabilă şi protejată. Sunt lucruri care sunt cumva menţionate în material, chiar în mod repetat, dar menţionările respective nu trec de stadiul de doleanţe, de lozinci. Materialul s-ar cere completat cu o politică şi cu programe ale asigurării competitivităţii industriei româneşti. Aici pot intra în discuţie mai multe aspecte.

Întâi, este de stabilit o politică privind renunţarea, în continuare, la politica de autarhie şi concentrarea resurselor (de toate felurile: financiare, umane, materiale şi altele, în industrie şi în cercetare-dezvoltare) pe un număr mai restrâns  de domenii şi de procese, în concordanţă cu resursele, dimensiunile şi posibilităţile ţării noastre. Poate, s-ar cere o concepţie privind cum să se realizeze această concentrare: eventual, nu numai (sau nu atât) la nivel de ramuri sau subramuri, cât la nivel de grupe de tehnologii, grupe sau tipuri de sortimente. În fiecare ramură sau subramură această problemă ar putea să comporte soluţii diferite şi să se materializeze prin ponderi diferite ale producţiei interne şi ale importului în asigurarea necesarului pieţei interne. S-ar cere o concepţie privind corelarea eforturilor de achiziţionare de brevete şi licenţe străine cu cele de concepţie proprie (exemplele Japoniei sau Coreei de după al doilea război mondial, care au avut şi au promovat politici de stat tenace în această privinţă, pot fi concludente). S-ar cere nu numai apeluri la valorificarea rezultatelor obţinute în cercetarea proprie, ci şi programe comune cercetare-industrie.

Mai departe, este nevoie de o concepţie privind modul, instrumentele cu care se va exercita şi se va materializa politica industrială preconizată de către stat, în condiţiile în care industria (şi toată economia) este în curs de privatizare.

În general, tot materialul, în special valoroasa sa parte sectorială, are un caracter mai curând constatativ, de expectaţii, de prognoză, eventual - de doleanţe. S-ar cere o îmbogăţire cu scenarii, privind variabilele endogene şi cele exogene (în sensul: dependente de sistem şi independente de sistem, de politicile preconizate), cele interne şi cele externe, variante privind evoluţii viitoare ale acestor variabile, consecinţe, măsuri, instrumente aferente atingerii obiectivelor, în diferite variante conjuncturale, chiar variante ale dimensionării obiectivelor menţionate.

În material se face, în mai multe locuri, referire la asigurarea internă cu materii prime. Este un factor care, în ziua de astăzi, are o importanţă mai mică decât cel legat de nivelul tehnologic. În schimb, problema pieţei interne şi externe este crucială. Poate suscita comentarii, de exemplu, faptul că, faţă de dezechilibrul profund al balanţei comerciale, se menţionează, la nivel de deziderat general, cel al creşterii exporturilor, în condiţiile în care o mare parte a importurilor, stimulate de economia subterană, de evaziunea vamală şi fiscală, de lipsa măsurilor de protecţie şi susţinere a industriei şi agriculturii naţionale, la un nivel comparabil cu cei care ţin predici şi iau măsuri de liberalizare totală a comerţului internaţional, - mare parte a importurilor au un caracter parazitar, nu sunt justificate economic, iar toată campania guvernului de promovare pe piaţa internă a produselor realizate în România nu se regăseşte prin nimic în documentul analizat. 

În context, să mai menţionăm şi faptul că, deşi materialul este redactat în numele Guvernului României şi aprobat de acesta, el este vizibil limitat la sfera preocupărilor Ministerului Industriei şi Resurselor (MIR). Industria alimentară, cu toată importanţa sa primordială, ca reprezentând cel mai mare consum de masă de pe piaţa internă şi prima prioritate pentru nivelul de trai (împreună, desigur, cu agricultura), este expediată într-o pagină, fără detaliere pe subramuri, spre deosebire de felul cum sunt prezentate toate celelalte industrii, cele aferente profilului tradiţional al MIR. Iar industria poligrafică şi cea a înregistrărilor pe suporţi lipsesc cu desăvârşire, ca şi problematica unora dintre serviciile industriale, de care este strâns legată reuşita pe piaţă a ramurilor industriale aferente. Acestea sunt lucruri care credem că ar putea fi remediate, fără mari dificultăţi.

Revenind la concentrarea resurselor pe domenii de specializare, documentul de politică industrială este încă incipient în ceea ce priveşte evaluarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor preconizate şi căile de asigurare a acestor resurse.

De asemenea, s-ar cere mult amplificată şi aprofundată, până la nivelul unei politici şi perspective cât de cât clare, problematica restructurării, eficientizării, reconversiei întreprinderilor industriale care nu şi-au găsit încă un făgaş în noile condiţii, care încă nu asigură profitabilitate şi care supravieţuiesc din evaziune fiscală, presiuni sindicale şi aşteptări de sprijin şi comenzi de stat.

În fine, pentru a încheia această serie a câtorva prime flash-uri puse în discuţie în problema politicii industriale, credem că, în perspectiva integrării în UE, s-ar cere analize ale sferelor de complementaritate şi ale celor de concurenţă cu piaţa actualelor state membre şi a candidatelor la aderare, dar şi ale altor state, cu posibile consecinţe privind atât politica de specializare şi dezautarhizare, cât şi orientările comerciale pe varietatea de pieţe pe care se cuvine să ne punem problema competitivităţii şi a plasării produselor româneşti de export, corelat cu importurile de echilibrare necesare. 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca