Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

30  Tranziţia spre economia de piaţă: opţiuni tactice şi metodologice (1990)

 

Tribuna economică, nr. 26  1990

 

Odată cu constituirea noului guvern, legitimat de alegeri, problema tranziţiei spre economia de piaţă va căpăta un nou impuls de actualitate. Trecerea la acţiune practică, amplă şi concretă, reclamă răspunsuri la o serie de probleme, aflate încă în stadiul de probleme deschise, pe care le considerăm a fi de importanţă principială şi de al căror mod de soluţionare depinde reuşita sau eşecul procesului de tranziţie însuşi.

1. Dezbaterile care au avut loc şi lucrările care au fost întocmite până în prezent au absolutizat alternativa "şoc" / "gradual". "Şocul" are ca exemplu modelul polonez 1989, cu liberalizarea bruscă a tuturor preţurilor (ceea ce, în condiţii de penurie, prin influenţa raportului cerere / ofertă, a condus cu necesitate la o inflaţie puternică, cel puţin pentru o anumită perioadă, care încă nu s-a încheiat). "Gradualul" are ca exemplu modelul sovietic al ultimilor ani, caracterizat, după cum admit acum chiar şi protagoniştii respectivi, prin măsuri parţiale, timide, incomplete şi succesive pentru diferite componente ale mecanismului economic, generând astfel evidente disfuncţionalităţi, ca rezultat al necorelării unor componente noi cu cele rămase încă nemodificate, paralizând eficienţa instrumentelor noi introduse şi conducând la o stare generală de dezordine, de dezorganizare în economie.

Contrar lozincilor doctrinare despre "caracterul planic, proporţional" al dezvoltării economiei socialiste, datorită caracterului în realitate dictatorial, incompetent, birocratic şi rigid, care a fost intrinsec vechii orânduiri, am moştenit şi pornim de la o economie cu grave dezechilibre şi distorsiuni, interne şi în raport cu exteriorul, cantitative şi calitative. Remedierea lor implică inevitabil timp, de la timpul necesar unor acumulări de mărfuri şi de resurse financiare la cel pentru progresul tehnic, de la cel necesar restructurării economiei la cel cerut de schimbarea mentalităţilor, de deprinderea abilităţilor managementului în condiţiile unei economii funcţionale în locul celei birocratice ş.a.m.d. Deci - şi acest lucru nu constituie o noutate - tranziţia spre economia de piaţă se va desfăşura practic simultan şi conjugat cu un proces relativ îndelungat de redresare, normalizare, restructurare şi dezvoltare economică.

Cele două direcţii de evoluţie nu vor fi pur şi simplu paralele, coexistente, ci vor interacţiona profund, servindu-şi reciproc drept suport. În principal, pentru resurecţie economică este nevoie de cointeresarea, stimulentele, mobilitatea şi libertatea de acţiune descentralizată pe care le presupune economia de piaţă; pe de altă parte, ţinând seama de obiectivele politicii sociale, ale creşterii nivelului de trai al populaţiei, mecanismele economiei de piaţă vor fi, în mod necesar, tot mai evoluate, în funcţie de nivelul de dezvoltare economică, de acumulările de resurse, de gradul de competitivitate atins. Este o problemă similară cu cea care s-a pus şi se pune cu acuitate în faţa multor ţări europene cu prilejul constituirii Uniunii Economice europene, programate pentru anul 1992, şi, în orice caz, a necesitat ani de pregătire şi de eforturi economice premergătoare aderării la Piaţa Comună a ţărilor europene cu niveluri de dezvoltare mai scăzute.

Aşadar, alternativa "şoc" / "gradual" este o falsă problemă, cu caracter mai mult scolastic. Sunt stringent necesare măsuri şi instrumente imediate, care să permită şi să stimuleze relansarea economică, să creeze neîntârziat premisele şi fundamentele economiei de piaţă; dar, pe parcursul realizării de acumulări şi progrese, mecanismele economiei de piaţă se vor perfecţiona şi dezvolta în câteva (2-3) etape.

Ca atare, se impune să operăm cu conceptul de tranziţie etapizată, în paşi, secvenţială. De ce "în paşi" şi nu "gradual"? Cu atât mai mult cu cât acumulările, progresele vor avea caracter de continuitate.

Întâi, pentru că toată tranziţia se efectuează într-un cadru juridic, de legalitate, iar legile se elaborează, se dezbat, se adoptă, după care rămân valabile, în mod stabil, până la amendarea sau înlocuirea lor, pentru aceleaşi domenii, cu alte legi mai evoluate (desigur, vor putea exista şi legi cu caracter de permanenţă, de exemplu Codul Comercial).

2. În al doilea rând, conceptul de tranziţie graduală a fost compromis prin confundare cu succesivitatea adoptării unor reglementări diferite - azi despre întreprindere, mâine despre proprietate sau salarii, poimâine despre preţuri, altă dată despre impozite şi fiecare - odată pentru totdeauna. Cu profund regret trebuie constatat că aceasta este soluţia stabilită şi pentru România: anumite legi în 1990, altele în 1991, altele în 1992, dintre cele amânate fiind legi vitale pentru orice embrion de economie de piaţă, cum sunt cele privind preţurile şi tarifele, impozitele şi taxele, tariful vamal, regimul valutar.

De altfel, în numele gradualităţii a fost promovată în alte ţări şi a fost preconizată şi la noi abordarea departamentală, cu pregătirea şi transmiterea succesivă spre aprobare a unor documente normative independente, pe funcţiunile existente, fără a asigura corelările necesare între ele.

Prin tranziţia în paşi se are în vedere promovarea unor pachete de acte normative, pe ansamblul funcţiunilor şi instrumentelor economice implicate, sincronizate şi corelate sistemic, paşii referindu-se la etape ale procesului de tranziţie şi ale îmbunătăţirii situaţiei economice şi nu la etape de abordări departamentale sau funcţionale. Iar prima etapă se impune cu stringenţă a fi imediată, simultană cu - sau imediat după - constituirea noului guvern, oferind un cadru complet de funcţionare a economiei în noi condiţii, substanţial ameliorate; pe măsura creării de condiţii vor urma alte etape, alţi paşi (desigur, fără a exclude unele precizări sau corective de detaliu pe parcurs, dacă acestea vor apărea ca necesare).

Trebuie repetat şi accentuat că, în cadrul tranziţiei în paşi, este esenţial caracterul de corelare sistemică a reglementărilor şi instrumentelor aferente diferitelor componente ale economiei (şi aflate în responsabilitatea diferitelor ministere şi departamente), pentru că economia este unitară şi nimic nu va fi mai grav şi disfuncţional decât reglementări necorelate între ele, pe diferitele linii. De exemplu, care va fi regimul salarizării liberalizate în întreprinderi dacă nu va fi corelat cu cel al organizării, cu cel al preţurilor interne şi al celor de import / export din care se constituie atât veniturile, cât şi cheltuielile întreprinderilor, şi cu cel al impozitelor ş.a.m.d.?

3. Economia de piaţă este o economie orizontală, descentralizată, esenţa ei constituind-o nodurile şi arcele grafului economiei: întreprinderile (agenţii economici) şi, respectiv, relaţiile (comerciale) între acestea, precum şi în profil teritorial, localităţile, judeţele şi relaţiile între acestea.

De aceea, conceperea legislaţiei economice de piaţă trebuie să pornească de la - şi să asigure - funcţionalitatea nivelului microeconomic, sub toate aspectele. Funcţie de aceasta trebuie elaborate toate reglementările legislative, în ansamblul lor. Este o schimbare de 180o faţă de practica moştenită de la regimul dictatorial birocratic, când fiecare minister era stat în stat, impunându-şi reglementările proprii şi când întreprinderile trebuiau să facă faţă, pe diferite linii, la reglementările ce le veneau din zeci de locuri, fiecare interesându-se numai de "defalcarea" şi "agregarea" a ceea ce "îl privea".

Aceasta înseamnă, totodată, că în procesul democratic de concepere a noului cadru juridic este esenţială consultarea cu prioritate a specialiştilor şi conducătorilor de întreprinderi, luarea în considerare atât a funcţionalităţii necesare, cât şi a întregii diversităţi de situaţii posibile într-o economie, ca urmare a particularităţilor obiective existente, dar şi a celor subiective, rezultate din spiritul de iniţiativă pe care dorim să-l stimulăm. Există democraţie şi democraţie. Poate că zece "consfătuiri largi" cu reprezentanţii aparatului ministerelor să nu dea cât o singură consfătuire cu reprezentanţii întreprinderilor.[1]* Desigur, sunt necesare şi unele, dar şi celelalte. Consultarea, antrenarea şi informarea largă a opiniei publice este de natură să aducă tranziţiei spre economia de piaţă suportul practic, împreună cu cel moral, participativ, motivaţional.

4. În cadrul tranziţiei spre economia de piaţă, problemele economice şi cele tehnologice se cer a fi tratate nu în mod izolat, ca vase necomunicante între ele, ci într-o strânsă conexiune şi corelare sistemică. Asemenea aspecte, ca tranziţia spre calitate normală şi competitivitate în diferitele sfere, trecerea treptată de la autarhie la specializare şi cooperare în condiţii de descentralizare, economisirea de resurse, restructurarea economiei şi altele sunt în acelaşi timp economice şi tehnologice, trebuind să fie stimulate prin instrumente adecvate ale economiei de piaţă şi constituind condiţii şi restricţii esenţiale pentru convertibilitate, comerţul exterior, politica socială etc., dar reprezentând totodată comanda socială strategică pentru efortul tehnologic şi realizându-se în fapt prin acesta.

5. Este de menţionat că, după decenii de autarhie absurdă, se manifestă un anumit suprareglaj, făcându-şi loc starea de spirit conform căreia orice problemă tehnică se va realiza acum prin sprijin economic extern. Vor fi suficiente resursele noastre valutare? Este înţeleaptă şi eficientă o economie dependentă exclusiv, pentru orice, de tehnologia străină? Specializare şi cooperare înseamnă, mai ales pentru o ţară de dimensiunile noastre, selectarea unor direcţii de specializare, de aprofundare, de avantaj comparativ maxim, în schimbul cărora să obţinem din străinătate restul bunurilor şi al tehnologiilor necesare economiei şi societăţii.

Deci, se impun criterii pentru o politică optimizată privind corelarea, coordonarea apelării la străinătate, cu mobilizarea forţelor şi resurselor proprii, naţionale, astfel încât, pe un orizont de timp scurt şi mediu, să se asigure ponderi rezonabile şi crescătoare ale beneficiilor ce revin României.

6. Orice program, orice tranziţie, orice transpunere costă şi produce, solicită şi degajă resurse. O serie de acţiuni de întreprins necesită cheltuieli şi vor produce rezultate; de regulă, va trebui să investim acum pentru a obţine avantaje mai târziu (evit intenţionat diada cost-beneficiu, pentru a nu limita lucrurile la o concepţie şi o metodologie anume).

De altfel, m-am întrebat şi declar că încă nu am găsit răspuns satisfăcător la întrebarea dacă, de ce şi prin ce ar fi obligatoriu ca de la economia planificată centralizat la cea de piaţă să se treacă printr-o scădere a nivelului de trai al populaţiei, în raport cu stadiul preexistent. Sunt generaţii care au trăit sub demagogia "generaţiei de sacrificiu", a strânsului curelei de azi pentru viitorul de aur. Tranziţia spre economia de piaţă trebuie neapărat să se înscrie pe aceeaşi traiectorie?

În cadrul comisiei care a elaborat schiţa de tranziţie a fost enunţat conceptul, pe care îl consider valoros şi îl susţin, al acoperirii costurilor sociale ale tranziţiei din rezultatele obţinute. Dar, pentru a operaţionaliza acest concept, toate componentele respective se cer a fi cuantificate. Tranziţia are nevoie de un deviz desfăşurat, de un buget, de un plan de venituri şi cheltuieli, eşalonate în timp, astfel încât afirmaţia privind acoperirea costurilor sociale ale tranziţiei să fie credibilă; astfel încât dintre diferite variante de strategii, de program, de etapizare, de modalităţi de soluţionare a multiplelor probleme în parte şi de corelare a lor în ansamblu să se aleagă în mod fundamentat cea optimă şi sub aspectul impactului social (poate, aspect esenţial, vital).

Într-adevăr, sub acest aspect, se disting (în limitele unei tranziţii rapide, eliminând orice ipoteză de tergiversare a tranziţiei), trei variante:

          tranziţie cu orice risc, urmând să se ia măsurile sociale reparatorii ce vor rezulta (indexare, ajutor de şomaj etc.);

           tranziţie cu "costuri sociale minime" (concept utilizat, dar care se cere a fi explicitat);

           tranziţie la limita admisă de evitarea unor afectări sensibile, fie şi temporare, ale nivelului de trai al păturilor largi ale populaţiei; nivelul de trai să crească treptat, fie şi lent, fie şi cu momente staţionare, dar fără şocuri negative (se cer a fi găsite căile, metodele şi, funcţie de calcule cantitative concrete, urmează să se afirme că varianta poate exista sau nu).

De altfel, cred că efectuarea de calcule economice (şi, în particular, financiare) detaliate constituie un imperativ pentru oricare dintre aceste variante şi în general pentru orice variante, atât sub aspectul relaţiei economic-social, cât şi sub aspectul echilibrului economic însuşi.

 

În concluzie, iminenţa abordării frontale a tranziţiei spre economia de piaţă impune proiectarea acesteia ca o tranziţie în paşi, în cadrul fiecărui pas fiind elaborat şi aplicat un pachet de noi reglementări, corelate sistemic între ele, vizând ansamblul aspectelor de funcţionalitate a economiei în stadiul dat, punând la bază funcţionarea orizontală, descentralizată, a nivelului microeconomic. Obiectivul de urgenţă al primului pas îl constituie crearea stimulentelor şi a condiţiilor pentru relansarea rapidă a activităţii economice, în condiţii de descentralizare.

Este necesară corelarea strategică a evoluţiei economiei cu cea a tehnologiei, ca şi a recurgerii la ajutoarele din străinătate cu mobilizarea forţelor proprii. Analiza eforturilor şi a efectelor, etapizate în timp, ale diferitelor măsuri şi acţiuni, este de natură să fundamenteze atât optimizarea economică a programului de tranziţie însuşi, cât şi să evalueze un răspuns la întrebarea privind costurile sociale ale tranziţiei, cu obiectivul ca nivelul de trai al populaţiei să cunoască o creştere continuă.


 

[1]* Practica ulterioară a mai relevat şi dihotomia: „consfătuiri largi” pentru instruirea reprezentanţilor întreprinderilor cu noile reglementări stabilite, considerate perfecte şi imuabile, în alternativă sau în completare cu consfătuiri în care reprezentanţii întreprinderilor ridică problemele cu care se confruntă, critică eventualele disfuncţionalităţi, lacune, neclarităţi din reglementările existente, respectiv, după caz, din noile reglementări. De asemenea, consfătuirile nu ajută tranziţia dacă nu sunt urmate de deciziile ce rezultă ca necesare, în mod corelat şi integrat pentru întregul sistem, dacă sferele respective rămân un inventar amorf de probleme şi  informaţii, doar luate la cunoştinţă, şi nu sunt integrate structural în soluţiile adoptate.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca