Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

34 Viitorul apropiat al economiei României: imperativul abordărilor sistemice (1990)

 

Alternative ‘90 nr. 15-16, august 1990, pag.14-16

 

Parcelarea, unilateralitatea, antisistemismul au constituit trăsături definitorii ale gândirii şi acţiunii din epoca dictatorială. O singură persoană avea dreptul, virtutea şi misiunea mesianică de a gândi la toate. Funcţiunea omnicomprehensiunii, ca prerogativă unic rezervată, era, pentru restul membrilor societăţii, nu numai neîncurajată, ci chiar prohibită, socotită ca sfidare sau subversiune la adresa conducerii superioare, ca o crimă de lèse majestate. Una dintre componentele strategice ale instaurării şi menţinerii puterii dictatoriale a constat în fragmentarea societăţii şi economiei în domenii, ramuri, departamente, filiere, subordonări, delimitări cu responsabilităţi disjuncte, absolutizare până la desprinderea, dacă nu adversitatea, faţă de rest. Activitatea proprie trebuia să meargă, să iasă bine, restul era indiferent; ba chiar, dacă ceva ieşea bine în altă parte, puteau apărea neplăceri pentru ceilalţi.

v. Fig. 3

Combaterea unor factori favorizanţi ai fragmentării

Într-o întreprindere, schema de organizare era reglementată şi aprobată pe filiera organizării economico-sociale, salarizarea - pe filiera ministerului muncii, de rentabilitate aveau grijă să nu fie nici prea mică, nici prea mare organele financiare, planul, care dispunea de tot, venea pe linia planificatorilor (şi filiere mai erau încă multe altele...), iar întreprinderea care este, de fapt (ar fi fost de dorit să fie), un sistem, economic, tehnologic şi social, trebuia să funcţioneze în atare condiţii. Verifica cineva dacă numărul de ecuaţii pe care îl reprezentau toate restricţiile, indicaţiile şi indicatorii, plus cele determinate de relaţiile funcţionale interne ale sistemului întreprindere (la acestea nu se gândea nimeni), nu erau mai multe decât numărul de variabile pe care le putea manevra întreprinderea, dacă sistemul de ecuaţii nu era deci incompatibil? Câtuşi de puţin!

Alt aspect. Viitorul energeticii ţării depinde de (şi determină) viitorul tuturor consumatorilor de energie şi cel al tuturor producătorilor de resurse energetice, de la cărbune la nuclear, de la ţiţei şi gaze naturale la energia hidroelectrică. Fiecare miliard ce poate fi investit în energetică este mai bine să fie destinat realizării unei noi capacităţi de producere suplimentară de energie sau reutilării unui mare consumator, permiţând astfel economisirea aceleiaşi cantităţi de energie? Câte obstrucţii departamentale s-au adunat la noi în calea cercetării sistemice de acest profil, pe parcursul ultimului deceniu! Dar miliardele care au fost investite în centrale termoelectrice de cea mai înaltă tehnicitate în locuri unde nu s-a creat şi suportul social, infrastructurile de habitat, culturale, de transport, comerciale, astfel încât nu s-a putut asigura forţa de muncă de calitatea şi motivaţia necesare, utilajele distrugându-se datorită (între altele) unei exploatări necorespunzătoare de către oameni nepricepuţi, nechemaţi, nepregătiţi, neaveniţi, neasiguraţi cu cele necesare unui trai civilizat, pe măsura răspunderii tehnologice şi economice care li se încredinţa?

Evident, lista unor astfel de exemple ar putea constitui un fluviu.

Sechele ale departamentalismului, ale viziunilor decupate din (şi de) realitate, ale predilecţiei pentru soluţiile fragmentare cae dreg într-o parte şi strică în altele sau dreg ceva şi strică tot acolo altceva şi încă sub lozinca operativităţii şi a pragmatismului, sunt prezente şi după 22 decembrie 1989. Unele disfuncţionalităţi erau, poate, mai greu previzibile şi, în orice caz, mai greu evitabile. Cel mai cunoscut şi comentabil exemplu de disfuncţionalitate rezultată din soluţionări departamentale, necorelate sistemic, cred a fi liberalizarea totală şi fără nici un fel de restricţii şi garanţii a regimului călătoriilor în străinătate, în condiţiile penuriei comerciale şi valutare, fără un sistem de control vamal pus la punct, fără o concepţie şi fără un sistem anticontrabandă şi antimafia. Această măsură a condus la ceea ce se ştie, la adâncirea dezechilibrelor economice şi sociale, punând, totodată, în pericol, sub aspect etic, începuturile privatizării, acum principalii deţinători de bani de investit fiind contrabandiştii. Nu este un reproş - în acele zile de euforie democratică puţini ar fi obiectat sau ar fi ridicat piedici în calea liberalizării regimului călătoriilor în străinătate - dar este un exemplu de notorietate privind problematica implicaţiilor sistemice, interdepartamentale, politico-economico-sociale.

Exemplele de până aici au fost extrase din trecutul nostru imediat sau puţin îndepărtat. Ele nu şi-au propus să epuizeze nici sfera, nici tipologia problematicii din trecut. Să încercăm, însă, să schiţăm o sistematizare a problematicii conexiunilor sistemice pentru viitorul apropiat care ne stă în faţă.

Am căutat să figurăm mai multe niveluri ale problematicii conexiunilor sistemice:

- conexiuni în interiorul fiecăruia dintre factori; de exemplu, în interiorul factorului economic, conexiuni între ramuri, între producţie-comerţ-finanţe etc. (şi chiar în interiorul acestor subsfere);

- conexiuni între factorii economic-social-politic-naţional-cultural-tehnologic-ecologic (poate că dacă sindromul Suceava[1]* ar fi fost la Miercurea Ciuc, am fi avut de desenat săgeţi şi între factorul naţional şi cel ecologic);

- conexiuni între ceea ce este intern şi ceea ce este internaţional, în ansamblu şi la nivelul fiecăruia dintre factorii menţionaţi (de altfel, sfera internaţională s-ar fi pretat şi ea la o detaliere, cu unii factori specifici suplimentari faţă de cei reprezentaţi în sfera internă). Schema are numai rol de ilustrare sinoptică a unei tipologii şi este, desigur, atemporală şi nelocalizată.

O problemă de sistem, de cea mai mare importanţă pentru viitorul apropiat al României, o va constitui ceea ce este cunoscut sub denumirea de tranziţia la economia de piaţă, transformând întreaga structură a economiei dintr-o piramidă a centralizării într-o orizontalitate a relaţiilor economice dintre agenţi economici independenţi, trecând de la preponderenţa proprietăţii de stat la diversificarea proprietarilor, convertind statul din dominator al întreprinderilor în partener economic, din reprezentant preponderent al producătorilor în reprezentant preponderent al populaţiei consumatoare, din diriguitor operaţional şi rigid într-unul strategic şi elastic. Chiar în condiţiile menţinerii unui anumit plan-indicativ, locul planului supracentralizat îl va lua banul, rolul de reglare a economiei va fi exercitat preponderent de către  sistemul financiar şi bancar – sau, cel puţin, va fi exercitat prin intermediul acestuia.

Reducerea numerică a ministerelor industriale – şi acestea cu un efectiv mult diminuat faţă de suma efectivelor vechilor ministere – constituie o adevărată operaţie chirurgicală, semnificând amputarea unor organe rămase fără funcţiuni, deoarece o serie întreagă de atribuţii ale fostelor ministere vor dispărea, altele se vor reduce substanţial ca grad de detaliere a informaţiei prelucrate şi vehiculate, ceea ce va însemna - de fapt, va trebui să însemne sau ar trebui să însemne - o schimbare calitativă, principială, categorială, a operaţiunilor de prelucrare a informaţiilor, a rolului exercitat de organul reprezentativ al statului în domeniul industrial.

S-a scris mult, în trecut, despre utopica raţionalitate optimă macroeconomică, realizată prin planificarea centralizată. De altfel, şi atunci au fost la noi voci care au predicat în deşert pentru o economie care să fie constituită din organisme autonome apte să se autoregleze în baza legilor şi pârghiilor economice ş.a.m.d. Trebuie să fim conştienţi că economia de piaţă lucrează prin stimularea şi concurenţa agenţilor economici, că îşi bazează elasticitatea şi pe stocuri, şi pe riscuri, şi pe reacţia la neprevăzut, că nu exclude eşecul individual, local. Este o economie cu un anumit gen de pierderi. Sunt pierderi individuale, care fac însă ca, în ansamblu, sistemul să prospere. După cum arată istoria, mult mai mari - deşi necunoscute la timp - au fost pierderile de sistem ale economiei planificate centralizat, în care incompetenţa proliferată de dictatură şi caracterul birocratic al sistemului conduceau la distorsiuni cronice, endemice şi generalizate, la cultul irosirii resurselor în spatele lozincilor despre economisirea lor, la stagnarea marcată prin vorbele despre progres, la blocajul iniţiativelor ca mod necesar de conservare a sistemului.

În presa ultimelor luni, o serie de aspecte legate de tranziţia la economia de piaţă au fost mult (chiar prea mult si repetat) discutate: privatizarea, convertibilitatea, şomajul, managementul ş.a. În cele ce urmează nu ne propunem o analiză multilaterală a tuturor conexiunilor sistemice prezentate de tranziţia la economia de piaţă, o acoperire a problematicii aferente tuturor săgeţilor din schema anexată (care ar necesita, de altfel, întregi tomuri), ci vom căuta să ilustrăm imperativul abordării în lumina sistemicităţii prin câteva exemple mai puţin convenţionale, ocolind problemele amplu dezbătute până acum (cum ar fi cea a protecţiei sociale ca urmare a tendinţei spre şomaj, a şcolarizării managerilor ş.a.).

Probleme şi conexiuni psihosociale şi naţionale

Se aşteaptă de la întreaga societate o cu totul altă funcţionalitate a sistemului nostru economic, pentru care prima problemă socială şi cultural-educaţională ce se pune este cea a adaptării, a instruirii, a deprinderii întregii noastre populaţii active - şi, în special, a intelectualităţii tehnico-economice - pentru a acţiona în alt fel, conform modului de existenţă al noului sistem, răspunzând astfel cerinţelor economiei de piaţă.

Se zice că oamenii deprinşi să conducă întreprinderi şi sectoare de activitate în condiţiile centralismului birocratic nu ar fi apţi să conducă în condiţiile economiei de piaţă. Problema nu poate fi pusă simplist, monocolor. Să distingem cel puţin trei categorii. Cei care au promovat, pe scara ierarhiei, e bază de fanatism sau oportunism politic şi s-au complăcut în condiţia de conformişti, de birocraţi obtuzi în faţa realităţilor, sunt, într-adevăr, incompatibili cu conducerea unor unităţi în economia de piaţă. O altă categorie care a căutat să menţină profesionalismul şi corectitudinea, să apere interesele reale ale economiei şi societăţii (şi au fost foarte mulţi) merită un tratament cu totul diferit. O a treia categorie sunt cei care, în faţa incompatibilităţilor de sistem ale vechii economii, de asemenea cu dorinţa de a rezolva problemele, au intrat în filierele corupţiei, fără de care, adesea, nu se putea rezolva nimic, mai ales în sfera aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor. S-a dezvoltat la scară de-a dreptul astronomică trocul de servicii, condiţionare de serviciu contra serviciu, pentru ca treaba să meargă. Oare ce bagaj reprezintă această experienţă, acum, la intrarea în economia de piaţă?

Lucrurile se complică şi în măsura în care în actualele întreprinderi de stat se produc, ori s-au accentuat, in ultimul timp, anumite fenomene economico-sociale poluante.

Prima categorie de fenomene negative este scurgerea de forţă de muncă, în special necalificată (dar nu numai) către sectorul contrabandei şi speculei pe cont propriu sau organizate şi chiar aşa zisei libere iniţiative de tip neproductiv, pentru servicii care nu constituie prima prioritate a naţiunii în momentul de faţă. În acest scop se sustrag de la întreprinderi şi din comerţul de stat resursele materiale necesare acestor activităţi, ceea ce accentuează penuria în întreprinderi şi pe piaţă. A doua este libera iniţiativă ilicită la locul de muncă, prin care, cu utilajele şi materialele întreprinderii şi în timpul de lucru salarizat, se confecţionează produse destinate valorificării în interes individual. În fine, să amintim fenomenul cunoscut al unei ciudate democratizări deopotrivă a disciplinei si a intensităţii muncii, ca şi pe cel al agresivităţii revendicărilor ultimative, cu pretenţiile de a se rezolva imediat tot ceea ce nu s-a rezolvat în ultimii 25 de ani, fie că este vorba despre salarii, fie despre condiţiile de muncă sau despre piesele de schimb etc., fără a se avea în vedere interesele[2]* generale, ale economiei naţionale, ale întregii ţări.

În legătură cu adaptarea întregii populaţii la condiţiile liberei iniţiative să mai amintim şi faptul că trei minorităţi naţionale (evreii, grecii şi armenii), care în mod tradiţional au dat dovadă până la război de înclinaţii predilecte, între altele, pentru activităţi comerciale, nu mai prezintă ponderi semnificative în populaţia ţării, ca urmare a emigrărilor în masă care au avut loc. Rămâne de văzut cât de repede şi cu ce particularităţi se vor adapta - după 50 de ani de comerţ etatizat - la economia de piaţă diversele componente ale naţiunii române, cu trăsăturile lor psihosociale caracteristice, de la molcomii moldoveni la mai agerii olteni (cu tradiţiile lor de mic comerţ), sau ordonaţii şi perseverenţii transilvăneni, pentru a da numai trei exemple. Nu putem însă omite faptul că în ultimele decenii s-a realizat o osmoză a populaţiilor din diferitele regiuni româneşti, ceea ce a dus şi la atenuarea sau amestecul psihologiilor tipice tradiţionale. Facem această observaţie, fireşte, fără a avea vreo intenţie de a proceda la discriminări în ceea ce priveşte posibilităţile de iniţiativă, inteligenţă ş.a.m.d.!

Nu este un secret că una dintre minorităţile naţionale (ca, de altfel, şi anumite pături ale populaţiei majoritare) şi-a dovedit şi şi-a pus cu operativitate in valoare, în folosul propriu, anumite valenţe, anumite înclinaţii, pentru economia de piaţă - este adevărat, nu cu toate rigorile ei de legalitate şi nu sub toate laturile ei; dar acest lucru a creat deja, pe lângă alte consecinţe, si o acutizare a unor tensiuni sociale, pentru a căror dezamorsare vor trebui depuse eforturi pe multiple planuri; s-a produs şi o anumită acumulare de putere financiară.

De remarcat că acest comportament social al minorităţii naţionale respective nu este nici cu totul nou, dar în orice caz nu este tradiţional. Tradiţia etică şi culturală a ţiganilor (căci de ei este vorba) cuprinde predilecţia pentru anumite meserii, fizice şi spirituale, respingerea rigorilor structurilor statale şi sociale etc., acceptarea şi chiar un anumit cult al cleptofiliei, dar de aici la spiritul pseudo-comercial care s-a edificat în anii penuriei ceauşiste, la priceperea de a cumpăra selectiv în stoc, spre revânzare speculativă a ceea ce era şi este deficitar, este o distanţă, parcursă în mod clar în ultimele decenii, consecutive lichidării nomadismului şi localizării acestei categorii a populaţiei in locuinţe mizere, devenite adevărate ghetouri sordide, in condiţiile unei natalităţi-record şi a lipsei oricărei preocupări a statului, a societăţii pentru integrarea socială a acestei minorităţi.

De altfel, şi în rândurile populaţiei majoritare, a întregii societăţi, mizeria şi meschinăria ceauşistă au sădit perseverent spiritul de mică contrabandă, prin condiţiile în care erau puşi cei ce plecau în deplasări în interes de serviciu, spre a nu mai vorbi de turişti, atâţia câţi erau - pentru a putea supravieţui în mod decent în deplasare sau pentru a putea rezolva, cu aceste prilejuri, probleme gospodăreşti insolubile altminteri.

Aşadar, ofensiva spre contrabandă de după liberalizarea paşapoartelor nu este un fenomen inedit, ci numai o explozie a unei stări de spirit ce se sădise şi se acumulase în pături largi ale populaţiei în timp de decenii; este şi ea, deci, o sechelă a ceauşismului - ceea ce nu o face mai puţin gravă.

Asemenea dezvăluiri şi analize erau înainte vreme tabu. Acum, aceste fenomene trebuie investigate cu tact şi obiectivitate şi găsite căi realiste de pregătire a populaţiei pentru viaţă şi activitate cooperantă şi în condiţiile unei economii de piaţă constructive.

Sunt probleme ce necesită o studiere şi o soluţionare complexă - economică (sub multiple aspecte), socială, psihosocială, cultural-educaţională (informativă şi formativă), politică, cu luarea în considerare şi a impactului naţional.

Conexiuni economico - tehnologice, interne - internaţionale

Regimul dictatorial, cu incultura-i caracteristică, a sfârşit prin a promova o autarhie absurdă; neînţelegând nimic din principiul avantajului comparativ în schimburile internaţionale, din esenţa avantajelor specializării şi cooperării, în ultimii 10-15 ani[3]* s-a exacerbat imperativul limitării importurilor, al soluţionării cu forţe proprii a tuturor problemelor tehnologice. Prost dotate ca bază materială, lipsite de posibilităţi de documentare şi informare, de contacte ştiinţifice, tracasate şi descalificate datorită şi avalanşei de sarcini pompieristice care nu aveau nimic comun cu o reală activitate de concepţie, forţele de cercetare existente erau dispersate pe o diversitate fără limite a problematicii, rezultatul fiind o rămânere în urmă catastrofală a tehnicităţii proprii.

A venit Revoluţia, a venit deschiderea spre lume. Dar unităţile economice, inclusiv fostele sau actualele centrale industriale, prezintă tentaţia de a rezolva toate fostele lor probleme doar cu ajutor tehnic străin.

Or, în prealabil, se cer a fi analizate asemenea probleme de sistem ca posibilităţile de restructurare a economiei în general şi a industriei în special, prin limitarea producţiilor mari consumatoare de resurse deficitare de materii prime şi energetice, găsirea, în fiecare ramură, a unor criterii pentru restrângerea diversităţii fabricaţiei, pentru specializarea pe produse de maximă eficienţă. Evident, aceste criterii vor conţine inevitabil, şi conexiuni interramuri, cele de aprovizionare din amonte şi de desfacere din aval. Vor ţine de prospectarea pieţei interne şi a celei internaţionale, de prognoza conjuncturii acestora. Vor ţine de posibilităţile estimate de a obţine eficienţa economică, dar şi de suportul de concepţie, de soluţiile funcţionale şi tehnologice, posibil de găsit cu forţe proprii sau / şi în condiţii de cooperare tehnologică internaţionale. Totodată - neuitând să discutăm despre economia de piaţă - vor trebui pregătite foarte temeinic variantele de alternativă, din care să se aleagă sau care să se modifice, să se adapteze, în funcţie de condiţii pe pieţei internaţionale de interesele şi disponibilităţile eventualilor parteneri străini.

În perioada de boom de import şi cooperare internaţională, regimul dictatorial ne-a dotat cu instalaţii tehnologice de o diversitate excesivă, nejustificată - fiecare de la ce firmă s-a nimerit - complicând la nesfârşit şi problemele ţinând de piesele de schimb, de materiale speciale de fabricaţie, ca şi de instruirea personalului pentru întreţinere şi exploatare.

Pentru problemele actuale şi viitoare ale tranziţiei spre economia de piaţă, desigur, nu se poate preconiza o uniformitate pe scară naţională, care ar bloca spiritul de iniţiativă şi eficienţă economică. Dar nu trebuie să se uite că şi în ţările cu cele mai puternice economii de piaţă acţionează standardizarea tehnică şi că prin intermediul adaptării sau al neadaptării la anumite standarde tehnice unele firme caută să penetreze pe pieţe ale concurenţilor sau, dimpotrivă, să se apere de concurenţi; deci, acceptarea oricărei oferte a vreunui partener străin trebuie cântărită şi în lumina implicaţiilor sistemice în infrastructura industrială actuală şi viitoare a României, sub aspectul condiţionărilor şi consecinţelor tehnologice (şi economice) în ramurile conexe. Poate că, pentru început, vom accepta orice investiţie de capital străin, chiar dacă aceasta ne va atomiza într-o puzderie de dependenţe bilaterale faţă de diverşi furnizori şi clienţi străini, cu tehnologiile, materialele, standardele şi pieţele lor. Evident, îşi va spune cuvântul şi experienţa, aflată abia în formare, a întreprinzătorilor români, care nu ştiu încă cu ce parteneri mai mult decât abili se vor întâlni în tratativele lor de comerţ exterior. Prin intermediul mecanismelor de piaţă - secondate de programe sprijinite de stat, de instituţii româneşti de consulting, entropia[4]*  va trebui să fie treptat redusă, constatându-se că este mai eficientă o judicioasă corelare a fiecărei cooperări internaţionale bilaterale cu integrarea în contextul economic şi tehnologic al economiei naţionale a României, aşa cum va evolua ea treptat, căpătându-şi o nouă personalitate. Sunt aspecte a căror utilitate va fi pusă în valoare în măsura în care vor fi avute în vedere, deopotrivă, de către cei care vor pilota atragerea de capital străin în restructurarea industriei, dar şi de către cei răspunzători de contribuţia şi de viitorul ştiinţei şi tehnologiei româneşti, precum şi în cadrul cooperării curente între ministerele de resort ale noii echipe guvernamentale, cu contribuţia asociaţiilor profesionale de specialitate.

 

Exemplele menţionate - ale unor aspecte psihosociale şi naţionale ale adaptării la economia de piaţă şi ale corelării atragerii de capital străin cu restructurarea economică şi tehnologică - sunt... numai exemple. Dincolo de semnificaţiile aspectelor discutate în sine rămâne concluzia care a constituit mobilul acestor rânduri: apelul la evitarea abordărilor punctiforme, a izolării departamentale sau tehnice, la considerarea - chiar de către întreprinderi pe deplin autonome, şi cu atât mai mult de către cei ce veghează asupra nivelului microeconomic în ansamblul său - a caracterului sistemic, economic-social-tehnologic-naţional-politic-ecologic-cultural, intern şi internaţional, a tuturor implicaţiilor problemelor mari şi mici, curente şi de perspectivă, generale şi aparent locale.

 

 

Fig. 3. Conexiuni sistemice considerate


 

 


 

[1]* A fost, în zona Suceava, o creştere vizibilă a morbidităţii în rândul populaţiei, atribuită ipotetic poluării, dar rămasă, se pare, fără o explicaţie finală oficială.

[2]* şi posibilităţile, resursele

[3]* de fapt, această politică a început mai devreme, încă prin anii ’50-’60, dar exacerbarea a venit sub psihoza lichidării datoriei externe.

[4]* Gradul de dezordine aleatoare a sistemului; este maxim atunci când există aproximativ aceeaşi probabilitate pentru diferitele stări ale sistemului şi scade atunci când, pe bază de ordonare, de informaţie, de decizie, un număr redus de stări sau o singură stare capătă probabilităţi mari, pe seama unui nivel general redus de probabilitate a celorlalte stări. Entropie mică – specializare selectivă pe priorităţi; entropie mare – toţi fac de toate. Aceasta este interpretarea informaţională; care ne interesează în contextul de faţă; probabil că multor ingineri le este mai familiară interpretarea din termodinamică, unde entropia este mică dacă există un corp cu temperatură ridicată şi entropia creşte pe măsura uniformizării temperaturii diferitelor corpuri din sistem, pe baza radiaţiei, convecţiei etc.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca